Flyktingmottagning och introduktion

Kommunen tecknar överenskommelser med Migrationsverket för att ansvara för delar av mottagandet av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn. Kommunen ansvarar för det initiala mottagandet, att förmedla bostäder samt för generell vägledning och stöd den första tiden. Vi arbetar också med att vara behjälpliga med information rörande flykting, invandrings- och integrationsfrågor.

Överenskommelser om flyktingmottagningen i Herrljunga kommun

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande överenskommelser som rör flyktingmottagandet och från 2012 finns en överenskommelse som gäller tillsvidare att Herrljunga kommun ska verka för att det finns beredskap för att ta emot 28 nyanlända personer per år på anvisning av Arbetsförmedling eller Migrationsverk. Från 2014 finns en överenskommelse om att verka för beredskap för att ta emot ensamkommande asylsökande barn.

Nyanlända

Med nyanlända avses personer som fått uppehållstillstånd i Sverige baserat på bland annat flykting eller skyddsskäl. Ansvar för mottagande och etablering delas av flera myndigheter där Arbetsförmedlingen är sammankallande under den första tiden. Kommunen ansvarar för bosättning och initialt praktisk vägledande stöd, samhällsorientering, undervisning i svenska för invandrare (SFI), skolgång och barnomsorg och att annat stöd kommer nyanlända till del. Flera organisationer och kommunala enheter samverkar i att göra mottagandeprocessen så bra som möjligt.