Drift- och lokalstöd

Inom bidragsformen för drift- och lokalstöd kan din förening ansöka om tre olika föreningsbidrag beroende på vilka förutsättningar din verksamhet har.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för alla drift- och lokalstöd är den 1 maj.

Driftstöd till föreningsdriven anläggning/lokal

En föreningsdriven anläggning/lokal är anpassad och används i första hand till föreningens egen verksamhet. Gå igenom checklistan för att säkerställa att din förening uppnår alla krav för att söka bidraget.

Checklista

 • Driftstöd kan sökas av föreningar som driver egna anläggningar eller genom långsiktiga avtal (minst 10 år) driver anläggning som ägs av kommunen eller annan aktör. Avtalet ska vara godkänt av kommunen för att stöd ska kunna medges.
 • Lokalen/anläggningen ska vara möjlig att hyra för andra föreningar, skolor och allmänheten.
 • Räkenskaper som endast avser lokalen/anläggningen ska i redovisas separat i en upprättad resultaträkning med inkomster och utgifter.

Övrig information

Driftstödet beräknas på faktisk nettokostnad för lokal/anläggning genom redovisat antal deltagartillfällen enligt reglerna för kommunalt aktivitetsstöd. Om kvoten överstiger den fastställda nivån medges stöd med upp till det fastställda maxstödet per deltagartillfälle.

Stödberättigande underlag är årlig driftkostnad för i förekommande fall: lokalhyra/arrende, brandförsäkring, uppvärmning, sotning, el, vatten och avlopp samt sophämtning.

Ansökningsblankett för driftstöd till föreningsdriven anläggning/lokal

Ansökningsblankett för drift- och lokalstödPDF

Driftstöd till samlingslokal, föreningsdriven anläggning

En samlingslokal är lokal för allsidig användning till exempel möten, studieverksamhet, och kulturell verksamhet. Lokalen ska kunna hyras av organisationer och privatpersoner. Exempel på samlingslokaler är bygdegårdar, folkets hus, folkets parker. Gå igenom checklistan för att säkerställa att din förening uppnår alla krav för att söka bidraget.

Checklista

 • Driftstöd kan sökas av föreningar som driver egen samlingslokal
 • Föreningen ska vara ansluten till godkänd riksorganisation. Om sådan saknas ska föreningen godkännas av kommunen.
 • Föreningen måste ha uppnått minst 20 verksamhetstillfällen under föregående år.
 • Räkenskaper som endast avser lokalen/anläggningen ska i redovisas separat i en upprättad resultaträkning med inkomster och utgifter.

Övrig information

Uthyrningstillfällen till hyresgäst som i sin tur bedriver kommersiell verksamhet är inte stödberättigad liksom egna aktiviteter i samband med underhåll och skötsel av anläggningen/byggnaden. Driftstödet beräknas på, av kommunen, antal godkända kvadratmeter samt antal verksamhetstillfällen.

Ansökningsblankett för Driftstöd till samlingslokal

Ansökningsblankett för Driftstöd till samlingslokalPDF

Lokalstöd gällande hyrd lokal, föreningsdriven anläggning

Om din Gå igenom checklistan för att säkerställa att din förening uppnår alla krav för att söka bidraget.

Checklista

 • Lokalstöd kan medges då föreningen hyr lokal för kortare tid, av kommunen eller av annan aktör.
 • Lokalstöd för hyrd lokal i annan kommun medges om utbudet inte finns i inom Herrljunga kommuns gränser.

Övrig information

Lokalstöd beräknas på faktisk kostnad för lokal genom redovisat antal deltagartillfällen enligt reglerna för kommunalt aktivitetsstöd. Om kvoten överstiger den fastställda nivån medges stöd med upp till det fastställda maxstödet per deltagartillfälle. Stödberättigande underlag är årlig lokalkostnad för i förekommande fall: lokalhyra, brandförsäkring, uppvärmning, sotning, el, vatten och avlopp samt sophämtning.

Gemensamma regler drift- och lokalstöd

Sammanvägning

 • Om en förening är föremål för flera former av drift- och lokalstöd sammnvägs allt innan stöd beräknas.

Ansökan

 • Ansökan görs på underlag vad avser intäkter och kostnader avseende föregående år
 • Endast ett av stöden, driftstöd för föreningsdriven anläggning/lokal respektive driftstöd - samlingslokal, kan sökas för en och sasmma lokal.
 • Ansökan ska ha inkommit senast den 1 maj.

Utbetalning

 • Driftstöd samt lokalstöd till förening som genom långtidsavtal hyr lokal/anläggning av kommunen eller annan uthyrare, utbetalas som kontantstöd.
 • Lokalstöd till förening som hyr lokal av kommunen regleras genom hyresrabatt.

 

Ansökningsblankett för lokalstöd gällande hyrd lokal

Ansökningsblankett för lokalstöd gällande hyrd lokalPDF