Stöd till vandringsleder

Vandrare som går på spång. Man ser endast kängorna.

Information till dig som är ansvarig för en vandringsled.

För vandringsledsansvariga föreningar

Sedan 2015 finns möjligheter för föreningar som har hand om vandringsleder att skriva ett fadderavtal med kommunen, för stöd till en vandringsled som går i Herrljunga Kommun.
Fadderavtal innebär att man skriver en överrenskommelse/avtal med kommunen, med möjligheten till årligt stöd för skötsel av den vandringsled som förening har hand om. Föreningen ansvarar då för skötsel av leden under året och för detta utgår då ett vandringledsstöd.

Vårtillsyn

Årligt stöd utbetalas inte automatiskt, utan utbetalas efter att föreningen inkommit med en vårtillsynsrapport gjord efter en genomgång av leden. Rapporten ska vara kommunen tillhanda senast 1 juni varje år och utbetalas i juni/juli månad till föreningen.
Ankommer rapport efter 1 juni - kommer denna att behandlas vid ett senare datum. Man kan endast söka stöd för innevarande år.

Vårtillsynsrapport pdf att ladda ned och fylla i på datornlänk till annan webbplats
Vårtillsynsrapport att skriva ut och fylla i för handlänk till annan webbplats

Skötselplan

Föreningar som skriver avtal med kommune ska göra en skötselplan, här finns en SkötselplanPDF att ladda ned, i skötselplanen anges info om vem som har hand om tillsyn, åtgärder, kontaktakansvarig mm.

Kvalitetssäkring av led

Vill man som förening arbeta för att kvalitetssäkra en led - kontakta föreningsutvecklare/besöksnäringsansvarig för mer information och läs mer i Kvalitetskriterier för vandringsleder i SjuhäradPDF. Vill man att sin led ska lyftas i Västsvenska turistrådets kanaler måste en Kvalitetssäkring göras. Ett av kraven för att kvalitetsäkrats är att Markägaravtal är skrivna med respektive markägare utmed leden. Markägaravtal sluts mellan förening och markägare. Kontakta Föreningsutvecklare/Besöksnäringsansvarig om ni ier förening vill veta mer.

Ytterligare stöd för vandringsled

Är leden i behov av större förbättringar, där ett årligt stöd inte kommer räcka till, så kan en förening göra en separat ansökan, gällande Utvecklingsstöd för investeringar och satsningar.länk till annan webbplats Denna ansökan ska ha inkommit senast 15 augusti till fritid/tekniska kontoret, för behandling under innevarande år.

Föreningar som inte skrivit någon fadderavtal/överrenskommelse med kommunen angående en vandringsled inom Herrljunga Kommuns gränser och som vill göra detta, kan kontakta tekniska kontoret/ fritid och föreningsliv.

Läs gärna häftet Frilufts anordningar/Naturvårdsverketlänk till annan webbplats med tips och tankar angående anslagstavlor, spångar, grindar, rastplatser med mera utmed vandringsleder.

Möjligheter till stöd kan också finnas att söka via bland annat
Leader Sjuhäradlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och
Sparbankstiftelsen Alingsås länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsteroch hos 
Naturvårdsverket LONA-stöd,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Det är kommuner som kan ansöka om LONA-bidrag, men olika lokala aktörer (till exempel intresseorganisationer) kan initiera projekt. Projekten genomförs antingen i kommunens egen regi eller av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen. Det är alltid kommunen som är ansvarig – från ansökan fram till slutrapportering. Projekttiden kan vara upp till fyra år.

Kom ihåg! Lämna in vårtillsynsrapporten senast 1 juni.
Herrljunga Kommun /Föreningsliv/Fritid
Post: Box 201, 524 23 Herrljunga
E-post: herrljunga.kommun@herrljunga.se