Frågor och svar gällande uthyrningsavgifter för idrottshallar

Här finner du svar på vanliga frågor till kommunen om de nya uthyrningsavgifterna för idrotthallar som genomförs 1 januari 2018.

Hur har Herrljunga kommun kommit fram till de nya uthyrningsavgifterna? Vilken typ av analys har gjorts?

Svar: För att få fram den faktiska hyreskostnaden per timme har vi räknat på vilka tider som är bokningsbara:

8-16 måndag - fredag, skolan, 5x8 h = 40 h

17-21 måndag - fredag, föreningar/privatpersoner/företag, 5x4 h = 20 h

10-18 lördag – söndag, föreningar/privatpersoner/företag, 8x2 h= 16h

40+20+16= 76 h

Under vilken period är de bokningsbara?
Januari – juni = 6 månader

September – december= 4 månader

Total: 10 månader

Räkneexempel: Hur mycket kostar det att hyra Mörlanda sportcenter?

1,8 miljoner i driftkostnad, städ och vaktmästeri

1,8 miljoner/10 månader= 180 000 per månad

180 000/4= 45 000 per vecka

45 000/76 bokningsbara h= 592 kr/h

Vi har bestämt att utifrån den här beräkningen lägga kostnaden på 500 kr/h för de större sporthallarna: Herrljunga sportcenter och Mörlanda sportcenter.

Räkneexempel: Hur mycket kostar det att hyra Horsbyhallen?
Cirka 1025 000 kr driftkostnad per år

3040 bokningsbara timmar per år (76x4x10)

1025 000/3040 = 337 kr/h

Vi har bestämt att utifrån den här typen av beräkningar lägga kostnaden på 335 kr/h för de mindre sporthallarna under 600 m2.

Varför har Herrljunga kommun tagit bort subventionen gällande uthyrning av idrottsahallar för privatpersoner och företag?

Svar: Det är ett politiskt beslut att privatpersoner och företag inte ska få subvention för hyran av idrottshallar. Med subvention menas att bistå med ett ekonomiskt stöd med avsikt att sänka priset på en vara eller tjänst. Herrljunga kommuns politiker har tydligt prioriterat subventionering för ungdomsföreningar och övriga föreningar för att man uppskattar att dessa grupper är i mest behov av subvention.

Vad kostar det att hyra respektive hall ? (Vilka hallar är över 600 m2? Vilka hallar är under 600 m2?

Svar: Stora idrottshallar i kommunen som är över 600 m2 är Mörlanda sportcenter/A-hall och Herrljunga sportcenter – idrottshallen. De kostar 500 kr/h att hyra.

Små idrottshallar i Herrljunga kommun som är under 600 m2 är Horsbyhallen, Altorpshallen, B-hallar/spegelsal i Herrljunga sportcenter och i Mörlanda sportcenter. De kostar 335 kr/h.

Är det ekonomiskt att hallarna riskerar att bli tomma på grund av att privatpersoner eller företag inte vill hyra hallen när subventioneringen tagits bort?

Svar: Vi gör den här förändringen för att göra det tydligare vad vi satsar pengarna på. Den faktiska kostnaden att ha den öppen för allmänheten ökar jämfört med om den skulle vara stängd. Detta beror på de så kallade driftkostnaderna, till exempel el och värme, samt städ och personal. Sammanfattningsvis så drar inte hallarna mer pengar för att de står tomma.

Vad kommer att ske med alla synpunkter som kommit in gällande höjda uthyrningsavgifter?

Svar: Alla synpunkter registreras och skickas till berörda tjänstepersoner. Ansvarig nämnd kommer även att få ta del av synpunkterna. Därefter är det upp till beslutande tjänstepersoner och nämnd att eventuellt förändra verksamheten.

Jag vill lyfta frågan i kommunfullmäktige, hur gör jag då?

Svar: Skicka gärna in ett medborgarförslag, instruktioner finns på vår webbplats. Ett inlämnat förslag tas upp vid nästföljande kommunfullmäktigemöte. Där remitteras det till berörd nämnd. Svaret från nämnden behandlas därefter av kommunstyrelsen innan medborgarförslaget går tillbaka till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige ska behandla förslaget inom ett år. Det innebär, att det får ta max ett år för kommunfullmäktige att besluta om frågan från den dagen ärendet initialt togs upp i kommunfullmäktige. Medborgarförslag kan i dagsläget inte lämnas in via webben på grund av att det står beskrivet i kommunfullmäktiges arbetsordning att förslaget måste signeras.

Du kan även engagera dig genom att ta kontakt med ett lokalt parti eller en politiker.

Kan jag hyra badmintonplanen för att utföra någon annan sport?

Svar: Nej, den är ämnad och utrustad för att spela badminton. Planens storlek och pris är beräknat för badmintonutövning.

Har inte driften av idrottshallarna redan betalats av kommuninvånarna via kommunalskatten?

Svar: Kommunens tjänster finansieras framförallt av kommunalskatt och statsbidrag. 4 % av kommunens tjänster finansieras med hjälp av taxor och avgifter.

Det är politiker som beslutar hur pengarna ska fördelas. Kommunen måste tillhandahålla vissa saker som till exempel omsorg, utbildning och socialtjänst, se hela listan vad kommuner måste erbjuda på SKL:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Att tillhandahålla subventionerade idrottshallar är en frivillig uppgift för kommunen, det är något som kommunen inte måste göra.

Politiker i Herrljunga kommun har 2018 valt att fördela pengarna annorlunda mot tidigare år. Detta genom att justera uthyrningsavgifter för fritidsanläggningar för att i första hand subventionera ungdomsföreningar. Så sammanfattningsvis kan en säga att kommunalskatten inte finansierar samtliga kommunens tjänster. Ibland tar kommunen ut en avgift som hjälper till att finansiera en del av verksamheten.

Att ta bort subventionen för privatpersoner, går inte det emot inriktningsmålet att så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv?

Svar: Kommunen ger stöd och uppmuntran till olika fritidsaktiviteter och arrangörer. Vi vill också utjämna skillnaden mellan pojkar och flickors möjligheter att bedriva fritidsaktivitet. Det är inte bara kommunens tillhandahållande med simhall och olika idrottsanläggningar utan det är även det övriga som erbjuds i kommunen av olika föreningar med flera som golf, ridning, vandringsleder, utomhusbad, studiecirklar, dans, egen vandring med mera. Allt tillsammans ger kommuninvånarna en möjlighet att ha ett aktivt fritidsliv.

Kommunen har valt att prioritera barn och ungdomsverksamheter, samt seniorerna i kommunen, ur ett folkhälsoperspektiv. Taxorna för dessa grupper är subventionerade med olika procent. Utöver detta så finns det olika föreningsbidrag att söka. Det viktiga är att göra något på sin fritid och många olika aktiviteter kan göras av alla och som inte heller kostar så mycket.