Horsbyskolans elevhälsoteam

Elevhälsan är ett skyddsnät som skall fånga upp, stärka och stödja barns och ungdomars utveckling i nära samarbete med föräldrar och skolpersonal.

Arbetar med elevernas trygghet och trivsel

Eleverna behöver känna trygghet och trivsel, få upplevelser av sammanhang och helhet, känna delaktighet, ha inflytande och ha god självkänsla samt få möjlighet att använda alla sina sinnen och utveckla sin kreativitet.

Uppgjorda rutiner och framförhållning skapar trygghet. Det bidrar också till
att vi drar åt samma håll. Med gemensam grundsyn och gemensam kunskapssyn arbetar vi för "en skola för alla" vilket innebär att undervisningen och organisationen är så utformad att den ger lärare och övriga pedagoger möjlighet att möta varje barn och elev utifrån en helhetssyn. Vår målsättning är att möta varje barn/elev utifrån den enskildes mognads- och kunskapsnivå samt utifrån dess sociala och kulturella bakgrund.

Horsbyskolan F-3 elevhälsoteam (EHT)

 • Rektor - Ann-Christin Larsson
 • Specialpedagog - Ulrica Högemark
 • Speciallärare -Sara Norberg
 • Skolkurator - Emil Lampret
 • Skolsköterska - Katrin Boqvist-Palmén
 • Skolpsykolog - Dagmar Olsson

         Elevhälsoplan för Horsbyskolan F-3PDF

Horsbyskolan 4-6 elevhälsoteam (EHT)

 • Rektor - Linda Rogberg
 • Specialpedagog - Anna Trandén
 • Skolkurator - Emil Lampret
 • Skolsköterska - Katrin Boqvist-Palmén
 • Skolpsykolog - Dagmar Olsson

        Elevhälsoplan för Horsbyskolan 4-6PDF