Elevhälsan

Elevhälsan är ett skyddsnät som skall fånga upp, stärka och stödja barns och ungdomars utveckling mot läroplanens mål.

I skolors uppdrag med elevhälsan sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus.
I en kunskapsöversikt från Kungliga Vetenskapsakademin har forskarna belyst detta
samband. Rapporten visar att det råder ett ömsesidigt samband mellan skolprestationer och psykisk hälsa. Resultaten visar att god hälsa leder till ökat välbefinnande och därmed bättre förutsättningar för lärande. Men de visar också att lärande i sig, att gå ur skolan med godkända betyg, leder till minskad ohälsa, kriminalitet och utanförskap.
Man konstaterar således att lärande är centralt för elevens hälsa. Även om det
inte är helt klart hur orsakssambanden ser ut finns ett starkt samband mellan svårigheter i grundskolan och psykisk ohälsa och utanförskap i unga år. Det är den enskilt viktigaste faktorn för barns framtida hälsa – att klara skolan.

Representanter från elevhälsan samverkar med andra myndigheter utifrån barnets behov. Vilken som representerar elevhälsan vid dessa möten beror på ärendets art.

Mollaskolans elevhälsoteam (EHT)

  • Tf. Rektor - Ann-Sofie Gustafsson, telefon 0513-174 40
  • Specialpedagog - Ann-Sofie Gustafsson, telefon 0513-17386
  • Skolkurator - Helena Rusk, telefon 0513-17412
  • Skolsköterska - Anneli Johansson, telefon 0513-17454
  • Skolpsykolog - Dagmar Olsson