Adresser och namnsättning

Kommunen beslutar om adresser och namn på gator, vägar och andra allmänna platser. Plan- och byggenheten har ansvaret för att underhålla kommunens del av ett landsomfattande adressregister.

Adressregister

Adressregistret är en del av fastighetsregistret och det är kommunen som beslutar om adresser. När det gäller postnummer och postort är det PostNord som är ansvariga för att uppgifterna är korrekta. Adresser ska vara utformade enligt svensk standard.

Aktuella och korrekta adresser är centralt för en rad verksamheter i samhället.

  • Blåljusorganisationen
  • Folkbokföringen
  • Post och distribution
  • Navigering och transportplanering

Lägenhetsregister

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Registret innehåller grundläggande uppgifter om landets bostäder, uppgifter såsom bl. a. boarea, antal rum, kökstyp, lägenhetskategori och ev. lägenhetsnummer.

Med hjälp av registret kan man ta fram statistik över bostäder och hushåll för att till exempel beskriva byggandet i landet, förändringar i bostadsbeståndet samt för samhällsplanering och forskning.

Registret ägs av Lantmäteriet, men ajourhålls av landets kommuner.

Läs mer om lägenhetsregistret på Lantmäteriets hemsida.

Lägenhetsnummer

I de fall där det finns fler än en bostad på samma adress, exempelvis i ett flerbostadshus, ska varje bostadslägenhet ha ett för adressen unikt nummer. Numret sätts enligt en standard som anges i förordningen om lägenhetsregister och i Lantmäteriverkets föreskrifter om lägenhetsregister.

Lägenhetsnumret ska anges med fyra siffror, t.ex. 1001. De två första siffrorna anger våningsplan och de två sista lägenhetens läge inom våningsplanet.

De flesta småhus, men också flerbostadshus där varje lägenhet har en egen adress, behöver inget lägenhetsnummer. Förslag till numrering lämnas av fastighetsägaren och beslutas/registreras av kommunen. Fastighetsägaren ska också lämna uppgifter om boarea, antal rum, kökstyp och ifall det finns tillgång till gemensamt kök samt om det är någon form av specialbostad.

Fastighetsägaren är skyldig att informera de boende om beslutade lägenhetsnummer samt anslå numren i byggnaden.

Fastighetsägare rapporterar, kommunen registrerar

Rapporteringen till lägenhetsregistret ska i huvudsak göras i samband med hantering av bygglov. Om man är ägare av ett flerbostadshus är man skyldig att lämna uppgifter till kommunen om man utför ändringar som medför att:

  • Antalet bostadslägenheter ändras
  • Boarealen ändras
  • Antalet rum ändras
  • Kökstyp ändras
  • Bostadskategori ändras

Ägare till småhus som villor och radhus behöver bara lämna uppgift om bostadsarean har ändrats vid tillbyggnad, ombyggnad eller rivning. Vid nybyggnation av småhus ska boarean registreras i lägenhetsregistret.

När kommunen tagit del av informationen kan uppdatering av lägenhetsregistret ske.

Namnsättning av nya gator

Förslag på nya gatunamn beslutas av Samhällsbyggnadsnämnden efter förslag från Plan- och byggenheten.

I arbetet med namn och adressättning väger vi in historia och god ortnamnssed och hänsyn tas till praktiska aspekter som att en adress ska vara entydig och lätt att hitta.