Adress- och lägenhetsregistret

Här får du information om namngivning, adressättning och lägenhetsregistret i Herrljunga kommun - hur den går till, vem som ansvarar för den och så vidare. 

Belägenhetsadresser

Kommunen fastställer belägenhetsadresser. Riksdagen har beslutat att en registerbaserad folk- och bostadsräkning ska genomföras. Det innebär bland annat att samtliga fastigheter skall ha unika belägenhetsadresser. En belägenhetsadress skall finnas för varje entré till bostadshus, fritidshus, samlingslokaler och på de byggnader där det finns verksamhet i någon form.

Belägenhetsadressen är en unik och enhetlig adress till nytta för den enskilde, räddningstjänsten, polisen, posten, kommunen (skola/barnomsorg, renhållning, hemtjänst med mera), taxi, tidningsutdelning och varutransporter.

Plan- och byggenehten arbetar med att adressätta alla fastigheter, bostäder och verksamheter inom vår kommun. När det tillkommer nya bostäder och verksamheter i ett område behöver dessa få en egen adress.

I första hand får bostaden/verksamheten ett ledigt gatunummer, men om det inte finns något ledigt nummer så ges ett så kallat littera, en bokstav till befintligt nummer. En byggnad kan ha flera adresser om den har flera entréer eller gränsar mot flera gator. Det är kommunen som fastställer adresser.

Namngivning

Ibland är det nödvändigt att först besluta om ny namngivning av gata, väg eller plats, innan adressättning kan ske. I dessa fall tar adressättningen betydligt längre tid, då namngivning görs genom ett samrådsförfarande med påföljande politiska beslut.

Kommunal namngivning omfattar namn på:

  • gator, vägar, gc-vägar, torg, p-platser och parker
  • kvarter
  • kommundelar
  • byggnader och anläggningar (till exempel skolor och idrottsplatser)

Plan- och byggenheten presenterar förslag till namngivning och ändringar i befintlig namnsättning och byggnadsnämnden fastställer namngivningen.

Lägenhetsregistret

Uppgifter om Sveriges bostäder ska enligt en ny lag föras in i ett lägenhetsregister (Lagen om lägenhetsregister 2006:378). Registret kommer att göra det enklare och billigare att ta fram hushålls- och bostadsstatistisk som underlag för statlig och kommunal verksamhet inom bostadsbyggande, utvärdering av social välfärdspolitik och forskning.

Sedan 1 september 2010 ansvarar kommunen för ajourhållning av uppgifterna till lägenhetsregistret. Herrljunga fastighetsägare ska lämna uppgifter till lägenhetsregistret. Det innebär att du som äger ett hus med två eller flera lägenheter ska rapportera nybyggda, förändrade och borttagna bostadslägenheter till kommunen. Det gör du genom att sända in uppgifterna på blanketten ”Ajourhållning av lägenhetsregistret” till kommunen. Har du frågor om adressättning av fastigheter vänder du dig till Plan- och byggenheten på kommunen.

Följande uppgifter ska lämnas in:

  • lägenhetsnummer
  • bostadsarea
  • antal rum
  • kökstyp
  • lägenhetskategori

Ägare av enfamiljshus behöver inte sända in uppgifter utan i dessa fall hämtas uppgifter från fastighetstaxeringen.

Fastighetsägarna har numrerat sina lägenheter efter en nationell standard. Bor du i lägenhet ska din fastighetsägare ha informerat dig om vilket nummer din lägenhet har. Lägenheternas nummer (fyrsiffrigt nummer) ska också finnas anslagna väl synligt i fastigheten.

Skatteverket genomför en förändring i folkbokföringen så att den sker på lägenhet i stället för – som i dag – enbart på fastighet. Statistiska centralbyrån producerar sedan statistisk om hushåll och bostäder. Sådan statistisk är Sverige skyldig att framställa för år 2011 enligt EU-direktiv (Eurocensus 2011).

Varför ska jag lämna mitt lägenhetsnummer?


Alla personer är en del av samhället och genom att svara på frågan om vilket lägenhetsnummer som du har, deltar du i att göra statistiken så aktuell som möjligt. Statistiken är sedan faktaunderlag för viktiga beslut som påverkar dig.