OVK - Obligatorisk ventilationskontroll

Syftet med obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är att se till att inomhusklimatet i byggnader blir tillfredställande. Det är även viktigt för att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, vilket innebär att människor inte får utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer och radonhalter eller oacceptabla hälso- och miljörisker.

Ägarens ansvar

Det är ägarens ansvar att se till att funktionskontroll av byggnadens ventilationssystem utförs. En OVK ska utföras innan ett ventilationssystem används för första gången, och sedan regelbundet vid återkommande tillfällen. Den återkommande besiktningen ska utföras med olika intervaller beroende på vilken typ av byggnad och ventilationssystem det är. För en- och tvåbostadshus behöver endast ventilationen kontrolleras vid installeringen. Vilken typ av ventilation som passar för en byggnad beror på vad den används till eller vilken verksamhet som bedrivs i den. Det går att komplettera ventilationen i byggnaden med värme, kyla och i vissa fall befuktning.

Besiktningsintervall

Tre år

Förskolor, skolor, vårdlokaler, fritidshem, servicehus för äldre och liknande oavsett vilken typ av ventilationssystem.

Flerbostadshus, kontorsbyggnader, kontor i industribyggnader, samlingslokaler, butikslokaler, teatrar, biografer, idrottshallar, hotell och liknande med FT- och FTX- system.

Sex år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader, kontor i industribyggnader, samlingslokaler, butikslokaler, teatrar, biografer, idrottshallar, hotell och liknande med F-, FX- och S-ventilation.

Endast en första installationsbesiktning

En- och två-bostadshus med FT-, FX- och FTX-system innan det tas i bruk.

S-ventilation = självdragsventilation
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning

Vad ska kontrolleras?

Vid en funktionskontroll ska besiktningsmannen kontrollera att egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med egenskaperna när systemet togs i bruk. Ventilationssystemet ska inte innehålla föroreningar som kan spridas i byggnaden. Buller inom- och utomhus från ventilationsanläggningar ska alltid beaktas. Vid kontroll av ny anläggning ska ljudnivåmätning alltid utföras. Vid återkommande kontroll ska mätning utföras om anläggningen bedöms avge störande ljud. Tillåten ljudnivå inomhus får ej överstiga gällande föreskrifter. För utomhusbuller ska Naturvårdsverkets riktlinjer uppfyllas.

Besiktningsmannen ska även undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet som inte medför sämre inomhusklimat.

OVK-protokoll

Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten föra protokoll med angivet datum och redovisa resultat av besiktningen samt datum för nästa besiktning. Ett exemplar av protokollet ska lämnas till byggnadens ägare och ett exemplar ska skickas till Byggnadsnämnden. Byggnadens ägare ska anslå intyget på en väl synlig plats i byggnaden, till exempel i trapphus eller entréer.

Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet

Byggnadsnämnden i kommunen är tillsynsmyndighet och övervakar att byggnadens ägare fullgör sina skyldigheter med OVK och att besiktningsmän utför sitt arbete på korrekt sätt. Om byggnadens ägare inte genomför OVK kan byggnadsnämnden med stöd av plan- och bygglagen förelägga ägaren att genomföra en funktionskontroll. Om det av ett besiktningsprotokoll framgår att kraven för funktionskontroll inte uppnås kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att åtgärda bristerna.

Den som utför funktionskontroll av ventilationssystem ska vara sakkunnig och certifierad av certifieringsorgan som är ackrediterad för uppgiften.