Plan- och bygglagen

I plan- och bygglagen finns det nyheter som gör det enklare och tydligare för dig som medborgare. När du söker till exempel bygglov ska du, enligt den nya lagen, få besked på din ansökan inom tio veckor. Ansökan ska vara komplett för att tio veckor ska räknas. Kommunen kan förlänga med ytterligare tio veckor.

I beskedet om lov står det vem som är kontrollansvarig, om en sådan funktion behövs. Kontrollansvarig föreslås av byggherren och ska vara fristående från den som utför bygget.

Beslutet om lov ska kunna vinna laga kraft på ett tydligare sätt, vilket innebär att lovet gäller och det går inte att överklaga.

Tydligare byggprocess

När du bygger innebär det att du är byggherre. Du är alltid byggherre vare sig du själv utför arbetet eller låter någon annan utföra det åt dig. Som byggherre kommer du att eventuellt ha ett tekniskt samråd med kommunen. Före samrådet upprättar du tillsammans med kontrollansvarig, en kontrollplan. Den kontrollansvarige är också med på samrådet.

I kontrollplanen hittar du bland annat vilka kontroller som ska göras och vem som ska göra kontrollen. Den kontrollansvarige ska granska olika delar av det som byggs utifrån kontrollplanen. Den kontrollansvarige ska också dokumentera sina besök på byggarbetsplatsen, för att förvissa sig om att bland annat kontrollplanen följs.

Planbesked

Om du vill göra en åtgärd som t.ex. kräver att kommunen tar fram en ny detaljplan eller att befintlig detaljplan ändras eller upphävs, kan du som privatperson få ett planbesked från kommunen.

Kommunen ska ge besked inom fyra månader om de tänker inleda en planläggning eller inte. Planbeskedet är dock inte bindande för kommunen.

Mer information

I Boverkets kunskapsbank hittar du mer information gällande plan- och bygglagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information om vad som gäller i Herrljunga kommun kan du vända dig till plan- och byggenheten.