Nedgrävning av häst

Begravning av häst måste ske enligt kommunens anvisningar eller så kan hästen hämtas av Svensk Lantbrukstjänst. Sedan 2023 har miljöenheten ändrat sina rutiner så att du som hästägare har ett större ansvar för att nedgrävningen sker enligt kommunens anvisningar. Det innebär att miljöenheten inte längre bedömer om platsen är lämplig och lämnar en skriftlig anvisning/utlåtande till dig innan nedgrävningen. Du måste själv bedöma att platsen är lämplig och se till att du följer kommunens anvisningar som finns att läsa nedan.

VID SLUTET AV HÄSTENS LIV

Tidigare har miljöenheten åkt ut för att kontrollera platsen som valts vid nedgrävning av hästar. Nu behöver du inte längre kontakta oss innan du vill begrava din häst men du är skyldig att följa nedanstående anvisningar och du får inte begrava hästar som dött av epizootisk sjukdom.

En av de viktigaste sakerna är att försäkra dig om att hästen inte hamnar för nära grundvattnet. Ett bra sätt att undersöka nivån för grundvatten, berg samt jordmånen är att gräva en provgrop. Gräv gropen minst en meter djupare än nivån du tänkt lägga hästen. Låt grundvattnet rinna till i gropen under minst ett dygn och se var nivån inställer sig.

Hästpasset kan du skicka till den organisation som utfärdat passet eller som gjort den senaste registreringen. Avelsorganisationen eller registerförande förening ska sedan makulera passet och registrera att den är avliden i sin databas.

ANVISNING VID NEDGRÄVNING AV HÄST

 • Nedgrävning får inte ske om misstanke om smittsam sjukdom finns. Om du misstänker att din häst dött av epizootisk sjukdom måste du kontakta en veterinär. Epizooti är en allvarlig smittsam djursjukdom som kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa
 • Nedgrävning får ej ske inom vattenskyddsområde. Undantag är tertiär skyddszon inom Öresjös vattenskyddsområde där nedgrävning är tillåten.
 • Platsen ska väljas så att det inte finns risk för förorening av vatten eller blir en olägenhet för människor, djur eller miljön. Välj en plats som innebär ett avstånd på minst:
  • 100 meter från närmaste vattentäkt, sjö, bäck eller annat vattendrag samt bostad.
  • 10 meter från dike.
  • 30 meter från väg eller fastighetsgräns.
 • Den grav som grävs ska vara så djup att djurkroppen kan täckas med minst 1,5 m jord. Graven ska täckas med jord så att det bildas en svag ås över graven och jorden ska packas så att inga rovdjur kan gräva upp den döda kroppen. För att säkra området ytterligare för rovdjur kan man lägga dit stenar i eller på graven.
 • Avståndet mellan botten på graven och högsta grundvattenyta respektive avstånd från gravens botten till berg ska vara minst 1 meter. Om avståndet är svårt att uppnå kan en möjlighet vara att lägga kroppen ytligare i marken och överbygga den med mer jord som packas väl.
 • Marken bör vara plan, sluttningar bör helst inte användas vid nedgrävning.
 • Nedgrävningen av kroppen ska ske så fort som möjligt. Om nedgrävningen inte kan ske omedelbart, ska kroppen förvars på ett smittsäkert sätt. På en tät presenning eller betongplatta samt övertäckt så att inte rovdjur kommer åt kroppen är exempel på lämpligt sätt. Dessutom bör kroppen vara åtskild från övrig djurhållning.
 • Dokumentation (register) ska ske över nedgrävningen enligt lagstiftningen om animaliska biprodukter. Dokumentationen ska innehålla datum, plats (gärna markerat på en karta), om hela djuret eller vilka delar som grävts ned, vilket djurslag och mängd (antal, vikt eller volym). Dokumentationen ska sparas i minst 2 år och kunna uppvisas vid begäran från tillsynsmyndigheten.
 • Återkommande nedgrävning på samma plats får inte ske.