Buller

Buller är en vanligt förekommande miljöstörning som påverkar vår hälsa och livskvalitet. Buller påverkar bland annat sömnen och prestationsförmågan, samt skapar stress och koncentrationssvårigheter. Hur mycket bullret stör oss beror på vad som orsakar det, vilken styrka och frekvens det har samt i vilket sammanhang vi utsätts för det. Vanliga orsaker till bullerstörningar är till exempel ljud från trafik, industrier, grannar, konserter med mera.

Störs du av buller i din bostad?

Vänd dig i fösta hand till den som orsakar bullret eller till din fastighetsägare. Om problemet inte går att lösa den vägen kan du vända dig till miljöenheten. Vi kan i så fall komma ut och göra en indikerande bullermätning för att se om det finns risk att bullernivåerna är för höga och eventuellt fatta beslut om vidare utredningar eller åtgärder.

I folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus Länk till annan webbplats. finns riktvärden som tillämpas vid bedömningen om bullret utgör en olägenhet för hälsan.

Buller från fläktar, installationer och industribuller

Industrier och andra verksamheter kan orsaka en del störande ljud. Det finns därför riktvärden som anger hur mycket det får bullra utanför verksamheten.

Riktvärdena för industribuller gäller allt buller som kommer från verksamheten, både från processen eller annan bullrande hantering. Dessa riktvärden används också vid bullerstörning från värmepumpar, ventilationsaggregat utomhus med mera.

De riktvärden som gäller utomhus, vid till exempel bostäder, vård- och utbildningslokaler är följande:

  • Dag kl. 06-18 – 50 dB(A) ekvivalentnivå
  • Kväll kl. 18-22 – 45 dB(A) ekvivalentnivå
  • Natt kl. 22-06 – 40 dB(A) ekvivalentnivå
  • Helg (lör-, sön- och helgdag) kl. 06-18 – 45 dB(A) ekvivalentnivå

På Naturvårdsvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats. hittar du mer information om buller från industrier.