Hushållskemikalier

De kemiska ämnen som människan tillverkar eller får ut ur naturen har starkt bidragit till en ökad välfärd. Men en del har också orsakat allvarliga skador på människa och miljö. Alla kemiska ämnen är inte farliga men kan ändå innebära risker om de hanteras fel.

En del kemiska ämnen bryts inte ner utan samlas i djurs och människors kroppar, ämnena ackumuleras. Det finns kemiska ämnen som kan skada genom att till exempel ge allergi. Barn och unga är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Det beror till viss del på att deras kroppar inte är färdigutvecklade, till exempel hjärnan, hormonsystemet och immunsystemet.

Det är viktigt att du har kunskap och hanterar kemikalier på rätt sätt för att undvika skador på människors hälsa och miljön.

Tvätta bilen rätt!

Vid biltvätt på gatan leds i de flesta fall tvättvattnet orenat direkt till närmaste sjö eller vattendrag!

Smutsvattnet från biltvätt innehåller olja, tungmetaller, asfalt, däckrester och dessutom olika kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa föroreningar kan vara skadliga för människor, djur och växtliv. Om tvättvattnet hamnar i dagvattensystemet leds det i de flesta fall direkt ut i närmaste vattendrag eller så hamnar det i kommunens avloppsreningsverk. Reningsverken är inte byggda för att rena de miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet. De kan till och med skada reningsprocessen. 

Biltvätt

Hur ska man då göra när man tvättar bilen?

Det allra bästa är att åka till en biltvätt och tvätta bilen där. Om du inte har tillgång till en tvätthall är det minst dåliga att tvätta bilen på gräs eller grus där tvättvattnet kan tränga ner i marken. Tänk dock på att om bilen tvättas ofta på samma plats ansamlas metaller och andra föroreningar i marken. Se till att platsen inte har avrinning till dike, sjö eller annat vattendrag, eller ligger i närheten av en dricksvattentäkt.

Gladast bli både miljön och bilen om du kör till en biltvätt! 

En stor del av de farliga ämnen som hamnar i tvättvattnet kommer från bilschampo och avfettningsmedel. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning och bilvax som är lika effektiva som de gamla produkterna, det mår både du och miljön bäst av.