Sleipner 20 & Herrljunga 5:4

Detaljplan, Verksamheter, Sleipner 20, Herrljunga 5:4.

Herrljugna terazzo

Kungörelse

Detaljplan Herrljunga kommun

Följande plan har vunnit laga kraft

Detaljplan för Herrljunga, Verksamheter vid Sleipner 20, Herrljunga 5:4. Antagen 31 januari 2019 §6. Laga kraft 2 mars 2019.

Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Bygg- och miljönämnden

Ytterligare information om detaljplanen lämnas av

Emil Hjalmarsson, kommunarkitekt 0513-171 80
Lena-Britt Björklund, Tf Bygg- och miljöchef 0513-171 83.

Herrljunga kommun Plan- och Byggenheten
Box 201, 524 23 Herrljunga
Mail: bygg@admin.herrljunga.se