Ändring av detaljplan för Trollabo 1:9 och del av Trollabo 1:5, Herrljunga kommun.

Samråd

översikt tallen

Samråd

Ändring av detaljplan för Trollabo 1:9 och del av Trollabo 1:5, Herrljunga kommun.

Lesjöfors Industrifjädrar AB i Hudene har behov av att utöka sin verksamhet inom befintlig fastighetsbildning. Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-20 att ge Bygg- och miljönämnden i uppdrag att ändra detaljplanen för Trollabo1:9 och del av Trollabo 1:5 (nuvarande Trollabo 1:32) genom att utöka byggrätten.

Ändringen av detaljplanen syftar till att inom ramen för befintlig användning J-Industri tillskapa en större byggrätt för Lesjöfors Industrifjädrar AB.

Planändringen har stöd i översiktsplanen, är inte av stor vikt eller har principiell betydelse, medför inte en betydande miljöpåverkan och saknar intresse för allmänheten. Planändringen bedöms därmed, enligt 5 kap 7 § PBL genomföras med standardförfarande.

Du/ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på förslag till detaljplan.

Handlingar för detaljplanen finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, Receptionen i Herrljunga kommunhus samt nedan som PDF

Ytterligare information om detaljplanen lämnas av:
Emil Hjalmarsson, Plan- och Byggchef/kommunarkitekt 0513-171 80

Om du har synpunkter på förslaget ska dessa lämnas skriftligt senast 13 april 2022 till:

Herrljunga kommun

Plan- och Byggenheten

Box 201

524 23 Herrljunga

Mail: plan@herrljunga.se