Detaljplan, Bostäder vid Sämsholm 2:1 mfl

Kvarter Mimer

Bostäder vid Sämsholm 2:1 mfl

Samråd

Detaljplan, Bostäder, del av Sämsholm 2:1 m.fl. Herrljunga kommun

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-20, KS§209 att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att påbörja planarbetet. Bygg- och miljönämnden beslutade 2018-01-31 §5 att uppmana Plan- och byggenheten att påbörja planarbetet för del av Sämsholm 2:1 mfl.

Planområdet ligger vid Sämsjöns östra strand och består av fastigheten Sämsholm 2:1, 1:11, 1:12, 2:13, 2:15 samt 2:2. Området omfattar cirka 21 ha. Samtliga fastigheter är privatägda.

Planen syftar till att pröva områdets lämplighet för ökad exploatering för bostadsbebyggelse i ett av kommunens utpekade LIS-områden

Genom planförslaget skapas förutsättningar för nya bostäder i Herrljunga kommun och förslaget är i linje med övergripande kommunala dokument. Planförslaget bedöms gå i linje med översiktsplanen, är inte av stor vikt eller har principiell betydelse, medför inte en betydande miljöpåverkan. Planen bedöms genomföras med standardförfarande. Bygg- och miljönämnden beslutar om antagande.

Du/ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på bifogade förslag till detaljplan.

Handlingar för detaljplanen finns tillgänglig på Plan- och byggenheten samt på Herrljunga kommuns hemsida www.herrljunga.se Länk till annan webbplats..

Ytterligare information om detaljplanen lämnas av:
Emil Hjalmarsson, kommunarkitekt 0513-171 80

Om du har synpunkter på förslaget ska dessa lämnas skriftligt senast 28 februari 2023 till:

Herrljunga kommun
Plan- och Byggenheten
Box 201
524 23 Herrljunga
Mail: plan@herrljunga.se