Detaljplan Ljung 1:17, 3:27 mfl

Detaljplan Industri/verksamhetsområde Ljung 1:17, 3:27 m.fl. Herrljunga kommun.

Översikt hagens

Samråd

Detaljplan Industri/verksamhetsområde Ljung 1:17, 3:27 m.fl. Herrljunga kommun.

Pipelife Sverige AB i Ljung har behov av att utöka sin befintliga industri till angränsande fastigheter. Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-21 att ge Bygg- och miljönämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Ljung 1 :17, 1 :205 med flera för verksamheter, kontor, bostäder.

Syftet med detaljplanen är att planlägga delar av fastigheterna Ljung 3:27, Ljung 3:3, Ljung 1:17, Ljung 1:205, Ljung 1:206, Ljung 3:14 och Ljung 21:1 för industriändamål. Stora delar av området är sedan tidigare planlagt för detta medan andra delar i dagsläget är skogsmark. Vidare är syftet med planen att möjliggöra en ny fastighetsindelning för de ingående fastigheterna.

Du/ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på bifogade förslag till detaljplan.

Handlingar för detaljplanen finns tillgänglig på Plan- och byggenheten samt på Herrljunga kommuns hemsida www.herrljunga.se Länk till annan webbplats..

Ytterligare information om detaljplanen lämnas av:
Emil Hjalmarsson, kommunarkitekt 0513-171 80

Om du har synpunkter på förslaget ska dessa lämnas skriftligt senast 21 januari 2022 till:

Herrljunga kommun
Plan- och Byggenheten
Box 201
524 23 Herrljunga

Mail: bygg@herrljunga.se

Med vänlig hälsning
Emil Hjalmarsson
För Plan- och byggenheten
emil.hjalmarsson@herrljunga.se