Detaljplan Lönnen 3

Detaljplan, upphävande av tomtindelning för Lönnen 3, Herrljunga kommun

Översikt hagens

Samråd

Detaljplan, upphävande av tomtindelning för Lönnen 3, Herrljunga kommun
Bygg- och miljönämnden har 2021-02-04 BE-2021-21 gett positivt planbesked för upphävande av tomtindelning för Lönnen 3. Syftet med detaljplanen är att upphäva tomtindelning 19220510 för Lönnen 3 för att möjliggöra ny fastighetsbildning. Planförslaget innebär inga förändringar avseende byggrätt eller utformning

Tomtindelningar är en tidigare använd administrativ bestämmelse från den upphävda byggnadslagen från 1947. Fastighetsplaner är en liknande bestämmelse från den upphävda plan- och bygglagen från 1987. Dessa bestämmelser, tomtindelningar och fastighetsplaner, hade till syfte att fastlägga hur kvartersmark skulle indelas i tomter och var tidigare obligatoriska för att kunna bilda fastigheter inom stadsplanelagda kvarter.

Du/ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på bifogade förslag till detaljplan.

Ytterligare information om detaljplanen lämnas av:
Emil Hjalmarsson, kommunarkitekt 0513-171 80

Om du har synpunkter på förslaget ska dessa lämnas skriftligt senast 23 april 2021 till:

Herrljunga kommun
Plan- och Byggenheten
Box 201
524 23 Herrljunga
bygg@herrljunga.se