Förskola vid Skoghälla

KUNGÖRELSE Detaljplan Förskola vid Skoghälla, Herrljunga 2:3 samt del av Herrljunga 2:154

översikt tallen

Detaljplan, Förskola vid Skoghälla, Herrljunga 2:3 samt del av Herrljunga 2:154

Kommunstyrelsen har 2018-11-19 uppdragit åt Bygg- och miljönämnden att påbörja detaljplanearbete för en ny förskola i Herrljunga på fastigheterna Herrljunga 2:3 samt del av Herrljunga 2:154.

Bygg och miljönämnden har 2020-01-29 §6 uppdragit Bygg och miljöförvaltningen att påbörja detaljplanearbete för en ny förskola i Herrljunga på fastigheterna Herrljunga 2:3 samt del av Herrljunga 2:154.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten till ny bebyggelse i form av förskola på fastigheten Herrljunga 2:2 samt del av Herrljunga 2:154. Genom planförslaget skapas förutsättningar för förskola i Herrljunga tätort, Planen avviker från kommunens översiktsplan och genomförs med utökat förfarande.

Planområdet är centralt beläget i syd/östra delen av Herrljunga tätort. Området gränsar i väster till skoghälla idrottsområde och Folkets park. Söder om planområdet är skogsmark och norr om planområdet går skoghällavägen samt grönytor och Ringleden.

Du/ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på förslag till detaljplan.

Handlingar för detaljplanen finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, samt på Herrljunga kommuns hemsida www.herrljunga.selänk till annan webbplats under Bo, bygga och miljö

Ytterligare information om detaljplanen lämnas av:
Emil Hjalmarsson, Kommunarkitekt 0513-171 80

Om du har synpunkter på förslaget ska dessa lämnas skriftligt senast 9 juni 2020 till:

Herrljunga kommun
Plan- och Byggenheten
Box 201
524 23 Herrljunga

Mail: bygg@herrljunga.se

Med vänlig hälsning
Emil Hjalmarsson
Kommunarkitekt
För Plan- och byggenheten
emil.hjalmarsson@herrljunga.se