Hagens

Lagakraft, Detaljplan, Herrljunga 6:3 del av Hagen, Herrljunga kommun.

Översikt hagens

Kungörelse

Bygg- och miljönämnden i Herrljunga den 2 oktober 2019, §52 , antagit Detaljplan för del av Herrljunga 6:3, Hagen, Herrljunga kommun”

Länsstyrelsen beslutade den 9 oktober 2019 att inte överpröva antagandebeslutet i enlighet med 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900).

Bygg- och miljönämndens beslut har överklagats till Mark- och miljödomstolen 2019-10-22.

Mark- och miljödomstolen har 2020-05-14 avslagit överklagandet. Mål nr P4407-19.

På grund av ovanstående får kommunens antagandebeslut anses ha vunnit laga kraft 2020-06-05.