Sämsholm 2:1 mfl

Kvarter Mimer

Antagande, Detaljplan för Sämsholm 2:1 mfl. Herrljunga kommun.

Kungörelse

Detaljplan Herrljunga kommun

Följande plan har vunnit laga kraft

Detaljplan för del av Sämsholm 2:1 mfl, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §46. Laga kraft 29 juni 2020.

Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

 

Bygg- och miljöförvaltningen

Med vänlig hälsning
Emil Hjalmarsson
Kommunarkitekt
För Plan- och byggenheten
emil.hjalmarsson@admin.herrljunga.se