Markanvisningstävling Lyckan

Herrljunga kommun inbjuder till markanvisning som syftar till att området Kvarteret Lyckan ska bebyggas med bostäder i linje med antagen detaljplan. Möjlighet finns att skicka in förslag för hela området eller del av området.

Herrljunga kommun är belägen, med mycket goda kommunikationer, längs Västra stambanan och Älvsborgsbanan. Kommunen har en fantastisk natur med fina rekreationsområden och vandringsleder. Tätorten består av en mysig kärna där allt man kan tänkas behöva finns på bekvämt avstånd.

Området

Det aktuella området har en areal på ca 6500 kvm och ligger i centrala Herrljunga, väster om Stora skolgatan. Avståndet till centrum med butiker, service och tågstation är ca 400 meter. Skolor och friluftsområde finns i närheten. Marken är kommunägd och detaljplanelagd för ändamålet bostäder, skola, centrum och kontor.

Området utgörs av en öppen gräs/grusyta samt en yta där det finns en tillfällig modulbyggnad för förskola med tillfälligt bygglov. Bebyggelsen i området utgörs huvudsakligen av småskaliga flerbostadshus och villor. I Norra delen finns Herrljunga gamla idrottshall, som används för olika former av idrottsverksamhet.

En flygbild över Lyckan

Flygbild Lyckan

Förutsättningar

Det aktuella området ligger i en del av Herrljunga tätort som är dominerad av friliggande småhus i ett till två plan samt mindre flerbostadshus i två till tre plan. För att möjliggöra att bo kvar i området vid ändrade levnadsförhållanden, eller för nya befolkningskategorier att flytta in, eftersträvas att andra typer av bostäder tillskapas än de som redan finns i omgivningen. Bostäderna bör vara små till medelstora (ca 30 – 100 kvm) med god tillgänglighet och upplåtas med hyresrätter eller bostadsrätter.

Detaljplanen

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av bostäder centralt i Herrljunga tätort.

Flerbostadshus och/eller sammanbyggda hus såsom radhus är tillåtet. Området är uppdelat i tre olika byggrätter med varierande möjlig byggnadshöjd. Tillåten nockhöjd varierar mellan 10-14 meter. Mellan de olika byggrätterna skapas möjlighet till en gemensam innergård. Parkering för boende ska lösas på kvartersmark.

Läs mer om detaljplanen

Plankarta

Plankarta – Det aktuella området gränsmarkerat med rött

Tekniska förutsättningar

Vatten och avlopp
Finns i direkt anslutning. Herrljunga vatten ansvarar för vatten och avlopp
Tord Ottergren
0513-22055
tord.ottergren@el.herrljunga.se

Detaljplanen anger att dagvatten ska omhändertas lokalt.

Fjärrvärme
Finns i området.
Herrljunga elektriska, Jesper Karelius 0513-22057
jesper.karelius@el.herrljunga.se

Fiber
Finns i området.
Herrljunga elektriska Kontakt Stefan Johansson
0513-22053
stefan.j@el.herrljunga.se

Markpris

Markpriset är 210kr per kvadratmeter.

Priset utgår från markvärdering. I priset ingår inga anslutningsavgifter.

Markanvisningsprocess

I Herrljunga kommun ansvarar kommunstyrelsen för markanvisning enligt Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal i Herrljunga kommun. För den aktuella markanvisningen används ett tvådelat förvarande där intresserade exploatörer bjuds in att besvara förfrågan i ett första urval. Kommunen kommer sedan välja ut maximalt tre exploatörer som bjuds in att ytterligare specificera sitt förslag i en bedömningsprocess. Efter bedömningsprocessen kommer kommunen välja en eller flera exploatörer som kommunen avser att teckna ett markanvisningsavtal med.

Urvalskriterier (Del 1)

De urvalskriterier som tillämpas i den aktuella markanvisningen är följande:

Beskrivning av projektet: Typ av bebyggelse och omfattning på projektet samt eventuella målgrupper som projektet vänder sig till. En kortare beskrivning ska bifogas anbudet.

Byggherrens förutsättningar: Bedömning av byggherrens organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet. Som underlag ska en beskrivning av företaget och dess förmåga bifogas.

Arkitektonisk kvalitet, mm: Byggherrar som kan uppvisa arkitektoniska kvaliteter i tidigare projekt premieras. Om en viss del av produktionskostnaden ska avsättas för konstnärlig utsmyckning och/eller gestaltning ska det anges.

Bedömningskriterier (Del 2)

Inlämnade intresseanmälningar kommer att utvärderas av samhällsbyggnadskontoret. Därefter tas beslut om att gå vidare med maximalt tre byggaktörer och startmöte hålls med dessa. De utvalda byggaktörerna får ca 8 veckor på sig att ta fram idéhandlingar med skisser och ritningar.

En sammanvägd bedömning av inkomna förslag görs av tjänstemän utifrån följande punkter:

  • gestaltning
  • ekonomi
  • genomförbarhet
  • tidplan
  • miljö/energi

Därefter tas beslut om vilken byggaktör som kommunen vill teckna ett markanvisningsavtal med.

Markanvisningsavtal

I samband med att markanvisning behandlas av kommunen ska byggaktören underteckna ett markanvisningsavtal som reglerar villkoren för markanvisningen. Markanvisningen är normalt tidsbegränsad upp till ett år men varierar beroende på bedömning av tidsåtgång tills marköverlåtelseavtal kan träffas.

För genomförandet och utbyggnaden av bostäderna med tillhörande anläggningar förutsätts att kommunen träffar marköverlåtelseavtal med byggaktören som fått markanvisning. Detta sker när aktuellt område är byggklart och byggherren har tagit fram underlag och handlingar för bygglov inom fastigheten. I avtalet regleras bland annat marköverlåtelser, köpeskilling, anläggningsavgifter för vatten och avlopp, ansvar för utbyggnad och finansiering av olika anläggningar.

Om ett avtal om exploatering inte kan träffas inom markanvisningstiden är det fritt för kommunen att göra en ny markanvisning.

Anbudets innehåll

Handlingarna ska vara märkta i rubriken med:

Intresseanmälan, markanvisning kv Lyckan

och ska innehålla ett dokument på ca 2-5 sidor med följande information:

  • Företagets namn och organisationsnummer
  • Kontaktuppgifter till sökanden (namn, telefon, e-post)
  • Kortfattad beskrivning av företaget
  • Beskrivning av ambitioner med projektet, företagets förutsättningar, referensobjekt samt eventuell beskrivning av arkitektonisk kvalitet (Se ”Urvalskriterier”)

Utdrag ur UC, som inte är äldre än 3 månader.

Eventuella samarbetsparter för genomförandet av exploateringen

Handlingarna ska vara märkta Intresseanmälan, markanvisning Kv Lyckan och skickas till:

Samhällsbyggnadskontoret
Herrljunga kommun
Box 201
52423 Herrljunga

Alternativt mailas till: emil.hjalmarsson@herrljunga.se

Tidplan

Inkomna anbud i del 1 ska ha inkommit till kommunen senast 26 april 2021. Kommunen avser därefter att omgående välja vilka som ska inbjudas att lämna in fördjupade anbud utifrån ovan angivna bedömningskriterier. Inbjudna anbudsgivare får därefter 8 veckor på sig att lämna in efterfrågat material.

Kontaktpersoner

Frågor ställs till kommunens Kommunarkitekt,

Emil Hjalmarsson
0513-171 80
emil.hjalmarsson@herrljunga.se

Mer information om området

Svar på frågor som kompletterar tidigare annonserat underlag kommer annonseras på kommunens hemsida, i anslutning till ursprungsannonsen och intressenter bör därför bevaka hemsidan för uppdaterad information.

Frågor gällande tekniska förutsättningar kan ställas direkt till de personer som finns angivna under rubriken ”tekniska förutsättningar”.