Artikeln publicerades 12 november 2019

Detta gäller för vinterväghållning i Herrljunga

Från och med den 15 november råder vinterberedskap i Herrljunga kommun.

– Det innebär att vi har en beredskap via vår entreprenör att snöröja det kommunala och enskilda vägnätet, berättar Claes-Håkan Elvesten, gatu- och parkchef.

Ny entreprenör för denna vintersäsong är Pers Maskinservice. Beredskapen pågår fram till den 31 mars.

– Det är viktigt att inte parkera bilar på gatorna, vilket hindrar snöröjningen, säger Claes-Håkan Elvesten. Dessutom är det bra att fastighetsägare ser till att klippa häckar och träd som hänger ut över tomtgränsen.

Att det på vissa ställen blir plogvallar går dock inte att undvika.

– Vi plogar inte rent framför garageinfarter och postlådor, utan det är fastighetsägarens eget ansvar.

Följande gäller för snöröjning vintern 2019/20 i Herrljunga:

 • Herrljunga kommun ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på gator, torgytor samt gång- och cykelvägar på det kommunala vägnätet.
 • Gång- och cykelvägar/banor samt torgytor snöröjs och sandas när snödjupet överstiger 4 cm.
 • Huvudgator och parkeringsplatser snöröjs när snödjupet överstiger 6 cm. Villagator vid 8 cm.
 • Sandning/halkbekämpning utförs vid halka.
 • För att göra det möjligt att snöröja ska fastighetsägare se till så att ingen växtlighet hänger ut över trottoarer, gator eller GC-banor annars kommer inte den ytan att kunna snöröjas.
 • Det samma gäller parkerade bilar och liknande på gatumark. Vid hinder i vägen för snöröjning leder det till att gatan inte kan röjas helt och hållet.
 • Vid snöröjning på gatumark är det ofrånkomligt att plogvallar mot fastigheter bildas, borttagning av dessa ingår inte i kommunens ansvar utan är varje enskild fastighetsägares ansvar.
 • Kommunen utför även snöröjning på enskilda vägar vid ett snödjup på mer än 8 cm.
 • Övriga åtgärder som till exempel snöröjning vid mindre snödjup än 8 cm, halkbekämpning, isrivning, moddplogning med mera ombesörjes ej av kommunen, utan får vid behov utföras av respektive väghållare.
 • Om träd eller annat hinder hänger över vägen kan snöröjning utebli.
 • Snöstakar bör vara uppsatta för att säkerställa vägens sträckning och för att märka ut fasta hinder.

Mera info finns på kommunens hemsida.

Vad som gäller på Trafikverkets vägar finns även på Trafikverkets hemsida för vinterväghållning. Länk till annan webbplats.

Herrljunga kommun informerar