Vart är vi på väg? Förstudie om Herrljungas varumärke

Hösten 2020 utreder Herrljunga kommun möjligheterna att skapa en digital varumärkesplattform. Varumärkesplattformen är ett styrdokument, jämförbart med en affärsplan för ett företag, som fokuserar på kärnan i en verksamhet och svarar bland annat på frågorna: Vad gör vi för skillnad? Vad gör oss unika jämfört med andra kommuner? Hur ska vårt varumärke kännas och upplevas?

Vad är en varumärkesplattform?

En varumärkesplattform är ett strategiskt styrmedel och innehåller bland annat kärnvärden, varumärkesstrategi och grafiska identitet. Den sammanfattar vem kommunen är, vad kommunen står för samt kommunens engagemang och den är grunden för det kommunen erbjuder.

Varför görs en förstudie om detta?

Syfte med varumärkesplattformen är att skapa ett platsvarumärke som alla som bor och verkar i Herrljunga kommun kan dra nytta av och i förlängningen utveckla Herrljunga och stärka vår attraktionskraft.

Förstudien görs för att ha ett bra underlag, en nulägesanalys som politikerna sedan kan ta ställning till. Förstudien i Herrljunga ska vara klar i januari 2021 och då fattas politiskt beslut om projektet ska genomföras.

Hur kommer den att genomföras?

För att ta reda på hur Herrljunga kommun uppfattas idag, både som plats och kommun genomförs olika underssökningar som presenteras här:

Attitydundersökning med kommuninvånare

Årsskiftet 2019/2020 genomfördes två attitydundersökningar som gick ut till kommuninvånare. Syftet med undersökningarna var att kartlägga hur Herrljunga kommuns invånare uppfattar sin hemkommun och hur de tycker att det är att bo i kommunen. Den ena bestod av telefonintervjuer och genomfördes november 2019. Slumpmässigt gjordes ett urval av 100 personer som är bosatta i kommunen. Kvoter sattes upp för att säkerställa att de 100 intervjuerna väl motsvarar sammansättningen av invånare i kommunen vad gäller kön och ålder.

Den andra undersökningen genomfördes januari 2020. Den utfördes med en digital enkät som spreds på Facebook och Instagram. Cirka 390 personer svarade på enkäten, 35 procent män, 64 procent kvinnor och 1 procent annan könsidentitet. Den enkäten riktade sig till personer som inte bor i kommunen men som arbetar här eller av någon anledning har en relation till Herrljunga kommun. En stor majoritet av de svarande är emellertid bofasta i kommunen.

Ordmoln, Respondenterna lyfter i huvudsak naturen, goda kommunikationer och lantligheten. Andra positiva egenskaper som nämns är företagandet, lugnet och tryggheten.

Ordmoln. På frågan nämn tre positiva egenskaper med Herrljunga kommun så svarar invånare i huvudsak naturen, goda kommunikationer och lantligheten. Andra positiva egenskaper som nämns är företagandet, lugnet och tryggheten.

Djupintervjuer med kommuninvånare

För att få en större förståelse för olika typer av målgrupper planerar vi att göra djupintervjuer med utvalda personer som bor i kommunen eller som bott i kommunen för att få deras bild av Herrljunga. Identifierade målgrupper är:

  • Hemvändare (uppvuxen i kommunen som flyttat ifrån men sedan valt att flytta tillbaka)
  • Landsbygd (person som inte bor i tätort)
  • Utflyttare (person som tidigare varit kommuninvånare men valt att flytta från kommunen)
  • Unga (mellan 15-25 år)
  • Husbyggare (som valt att köpa tomt och bygga nytt i kommunen)
  • Befintliga kommuninvånare
  • 30-45 åringar

Workshop förtroendevalda

Med hjälp av olika övningar ska förtroendevalda ta fram sin bild av Herrljunga, både som geografiskt område men även som kommun. Vad är våra styrkor och svagheter? Vad har vi som ingen annan har? Vilken plats vill vi ta i omvärlden? Hur vill vi uppfattas av andra? Därför planeras en workshop den 26 oktober med förtroendevalda i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt presidiet i resterande nämnder.

Attitydundersökning näringsliv och föreningsliv

Herrljunga har ett starkt och mångfacetterat näringsliv. En enkät ska skickas ut till representanter i det lokala näringslivet.

Herrljunga har även ett engagerat föreningsliv. Vi planerar att skicka ut en enkät till representanter i det lokala föreningslivet.

Vi gör detta för att få värdefull behöver input om Herrljungas styrkor och svagheter samt hur vi kan utvecklas tillsammans.

Attitydundersökning kommunanställda

Herrljunga kommun är den största arbetsgivaren i kommunen och har cirka 855 anställda (årsredovisning 2019). Vi kommer att skicka ut en enkät till alla anställda som kan ge sin syn av Herrljunga som organisation men även som plats att verka och bo på.

Ministudier i kommunens verksamheter med fokus på unga

För att bilden av Herrljunga ska spegla hela samhället är det viktigt att även unga får lämna sin bild av Herrljunga.

Elever på Kunskapskällan har fått i uppdrag att skapa en nulägesanalys av Herrljungabygden sett ur de ungas perspektiv.