Artikeln publicerades 14 juni 2023

Uppdaterad: 2020-03-25

Eldningsförbud i Herrljunga kommun

Det råder eldningsförbud i Herrljunga kommun. Förbudet – som är en nedgradering från det skärpta eldningsförbud som gällde tidigare – gäller från och med den 29 juni kl. 15 och tillsvidare.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att grilla och elda fasta bränslen, till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar, i naturen. Det betyder att du inte får grilla på engångsgrillar eller andra flyttbara grillar utanför din egen tomt.

Du får dock grilla på iordningsställda grillplatser vid exempelvis lekplatser eller stränder. Det är också tillåtet att laga mat på friluftskök/gaskök/stormkök som drivs av gas eller vätska om det kan göras utan risk för brandspridning till skog och mark.

Vanliga frågor

Frågor om eldning

Får jag elda i trädgården?
Nej.

Får jag elda i skog och mark?
Nej.

Får jag elda utomhus med vedpanna för att värma upp tex. vatten eller badtunna?
Ja, det kan vara tillåtet om vedpannan inte står ute i skog och mark och där kan sprida gnistor som kan orsaka en brand.

Frågor om grillning

Får jag grilla i trädgården?
Ja.

Får jag grilla i en park?
Ja.

Får jag grilla på en innergård?
Ja.

Får jag grilla vid kolonilotten?
Ja.

Får jag grilla på en engångsgrill i trädgården, på gården eller på en kolonilott?
Ja.

Får jag grilla på fast grillplats i skog och mark?
Ja.

Får jag grilla på medtagen grill på fast grillplats i skog och mark?
Ja.

Får jag grilla på engångsgrill i skog och mark?
Nej.

Får jag grilla på medhavd klotgrill i skog och mark
Nej.

Får jag grilla i trädgård, park, kolonilott etc som ligger mycket nära skog och mark (skogsbryn, fält etc) dit gnistor kan riskera att spridas?
Nej.

Får jag använda friluftskök som drivs med gas eller vätska i skog och mark?
Ja. Men även om användning av friluftskök med gas eller vätska är tillåtet – använd sunt förnuft! Det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om man följer riktlinjerna. Var därför alltid försiktig, se till att utrustning för att släcka finns nära till hands och att platsen är utforma så att faran för antändning och spridning är låg.

Får jag fortfarande använda elgrill trots eldningsförbud?
Ja.

Är det är ok att grilla med gasolgrill hemma i trädgården?
Ja.

Vad menas med en "fast grillplats"?
Det är en plats som är byggd speciellt för grillning. Den är avgränsad med exempelvis betongrör eller sten. Runt platsen ska det finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material.

Vad gör jag om jag ser någon grilla trots eldningsförbud?
Om det är möjligt, upplys gärna om eldningsförbudet och brandrisken. Annars ring 114 14 som är Polisens tipsnummer.

Vad menas med en "fast grillplats"?
Det är en plats som är byggd speciellt för grillning. Den är avgränsad med exempelvis betongrör eller sten. Runt platsen ska det finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material.

Övriga frågor

Vad ska jag göra om jag lägger märke till en allvarlig brandrisk?
Om du är orolig för att det ska börja brinna kan du ringa 113 13, ett nationellt informationsnummer dit man kan ringa för att lämna information om en olycka. Om du däremot uppmärksammar en brand ska du ringa 112 direkt.

Kan jag söka dispens från förbudet?
Ja, kommunen kan lämna undantag från eldningsförbudet om det finns särskilda skäl. Räddningstjänsten stödjer kommunen i bedömningen av undantag från eldningsförbud.

Hur ansöker jag om undantag från eldningsförbudet?
Vänd dig till din kommun.

Gäller förbudet även rökning?
Nej.

Får jag utföra så kallade Heta arbeten trots eldningsförbudet?
Ja.

Vem är det som beslutar om eldningsförbud?
Det är kommuner eller länsstyrelser som utfärdar eldningsförbud. Räddningstjänsten bistår med information och förslag till beslut, med hänsyn taget till rådande riskbild.

Hur vet jag när eldningsförbudet upphör?
Håll dig uppdaterad genom den kommun, länsstyrelse eller räddningstjänst där du befinner dig.

Vad betyder "sammanhållen bebyggelse"?
Med sammanhållen bebyggelse menas områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

Vad menas med "mark" i "skog och mark"?
Med mark menas områden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit.

Eldningsförbud