Se kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden i Herrljunga kommun filmas. Här finner du filmklipp från det senaste sammanträdet. Äldre sammanträden finns på Herrljunga kommuns Youtube-kanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige 23 februari 2021

Upprop samt ärende 1-25

Upprop under ledning av nämndsamordnare.

Ärenden:

1. Allmänhetens frågestund

2. Information från Herrljunga bostäder

3. Svar på medborgarförslag om cykelväg längs väg 182 från Örekulla till Annelund

4. Svar på motion om cykelbana längs järnvägen mellan Björke och Ljung

5. Svar på motion om att dra tillbaka beslut om LOV i Hemtjänsten

6. Information från revisionskollegiet

7. Revidering policy för verksamhets- och ekonomistyrning

8. Revidering upphandlingspolicy

9. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

10. Försäljning av skogsfastighet Trollabo 1:16

11. Ny prissättning av tomter för Horsby, etapp 2

12. Omval av revisor för Sjuhärads samordningsförbund

13. Budget och verksamhetsplan 2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

14. Flytt av tvättverksamhet från Tekniska nämnden till Socialnämnden

15. Förslag till ändrat beredningsorgan för medborgarförslag om en dagsfestival fylld av gemenskap och glädje

16. Förslag till ändrat beredningsorgan för medborgarförslag om utbyggnad av två discgolfbanor i kommunens tätorter

17. Förslag till ändrat beredningsorgan för motion om gratis anropsstyrd närtrafik för pensionärer

18. Uppsägning av hyresavtal med Herrljungabostäder AB samt tecknande av nytt hyresavtal med Herrljunga Företagscenter AB

19. Avsägelse av samtliga uppdrag

20. Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen samt ledamot i bildningsnämnden

21. Medborgarförslag om att införa hastighetsbegränsning på 30 km/h utanför Tallkottens förskola

22. Medborgarförslag om att upphäva beslut gällande ställplatser för husbil vid Orraholmen

23. Medborgarförslag om sommarcykelväg längs med väg 1927

24. Medborgarförslag om fler grillplatser i kommunen

25. Motion om anhörigstöd

Extra ärenden

Extra ärende 1: Ny prissättning av Industriområde Ölltorp östra

Extra ärende 2: Fullmäktigeberedningens förslag till ny politisk organisation