Politisk ordlista

Herrljunga kommun ska enligt lag använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Kommunen gör sitt yttersta för att leva upp till det kravet. Trots det innehåller kommunens handlingar ibland svårbegripliga begrepp som kan behöva förklaras. Ett sådant exempel är den kommunala politiken. Kommunen har därför tagit fram en ordlista som förklarar de vanligaste politiska begreppen.

Innehåll

Ajournering

Ett möte skjuts upp eller avbryts för en paus och återupptas igen efter en utsatt tid.

Allmän handling

En handling som förvaras hos en myndighet och som antingen kommit in till eller upprättats hos myndigheten. Allmänna handlingar ska enligt offentlighetsprincipen vara tillgängliga för alla att ta del av. Det finns dock bestämmelser om sekretess (se förklaring nedan), som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar.

Arbetsutskott

Utsedd grupp inom en nämnd eller styrelse med uppdrag att bereda ärenden till nämnden eller styrelsen.

Arvode

Ekonomisk ersättning för utfört politiskt arbete.

Avslag

När ett förslag får avslag innebär det att förslaget inte ska genomföras.

Avsägelse

En ledamot som lämnar sitt politiska uppdrag i förtid.

Beslutsunderlag

Det underlag som handläggare eller nämnden/styrelsen har som bakgrund när de ska fatta beslut. 

Beredning

Förberedelse av ett ärende innan beslut fattas.

Bifall

När ett förslag får bifall innebär det att förslaget ska genomföras.

BMN

Förkortning för bygg- och miljönämnd.

BN

Förkortning för bildningsnämnd.

Bordläggning

Beslut om att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till nästkommande sammanträde.

Budget

En plan för hur ekonomiska resurser ska användas under en viss tidsperiod. 

Dagordning

En förteckning över alla ärenden som ska tas upp vid ett sammanträde.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen.

Delegera

Överlåta arbete och beslutanderätt till någon annan.

Detaljplan

Regler för hur ett område ska utformas i detalj (byggnader, gator, parker m.m.).

Diarium

Register där inkommande och upprättade handlingar registreras.

DNR

Förkortning för diarienummer.

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplanen beskriver hur handlingar ska hanteras, t.ex. hur de ska registreras och när de ska slutarkiveras alternativt gallras (se förklaring av gallring nedan).

Ersättare/suppleant

Ersättare för ordinarie ledamot.

Expediering

En handling skickas till en annan myndighet eller person som av någon anledning behöver ta del av informationen.

Föredragande

Den som i kommunfullmäktige, nämnd eller styrelse presenterar ett ärende.

Förtroendevald

Person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling.

Förvaltning

Kommunal organisation under varje nämnd och styrelse med anställda opolitiska tjänstepersoner som ansvarar för att planera och genomföra det politikerna fattar beslut om.

Gallring

Vid gallring tar man bort allmänna handlingar. Gallring får endast göras efter särskilt beslut av ansvarig nämnd/styrelse eller om det står i dess dokumenthanteringsplan.

Handling

Föremål som innehåller information av något slag. Det kan t.ex. vara skrift på ett papper, en Wordfil eller ljudupptagning.

Handläggare

Tjänsteperson som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut.

Hemställan

En formell begäran om att något ska ske, till exempel upphävande av ett tidigare fattat beslut.

Interpellation

Fråga som ställs i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för skriftligt svar.

ITVT

Förkortning för gemensam servicenämnd IT, växel, telefoni med Vårgårda kommun.

Justering

Kontroll av protokoll för att säkerställa att det överensstämmer med det som beslutades på sammanträdet/mötet.

Jäv

Jäv innebär att man är partisk i ett ärende eller där det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för personens opartiskhet.

Kallelse

Består av föredragningslistan med tjänsteskrivelser (se förklaringar ovan) och eventuella bilagor. Kallelser skickas till nämnden/styrelsens ledamöter och ersättare samt publiceras på kommunens hemsida.

Kommunalråd

Förtroendevald politiker som arbetar hel- eller deltid med politik i kommunen.

Kommunfullmäktige

Det högsta beslutande organet i kommunen. Kommunfullmäktige fattar beslut i frågor som rör kommunens organisation, övergripande planer, hur pengarna i budgeten ska fördelas, val till nämnder samt vad dessa nämnder ska arbeta med.

Kommunicering

Inför vissa beslut får den som beslutet berör möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut.

Kommunstyrelse

Det näst högsta beslutande organet i kommunen. Kommunstyrelsen är beredande organ för kommunfullmäktige.

KSAU

Kommunstyrelsens arbetsutskott (se förklaring av arbetsutskott ovan).

Kungörelse

Ett meddelande/tillkännagivande inför varje kommunfullmäktigesammanträde som innehåller uppgifter om tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Ledamot

Vald ordinarie representant i kommunfullmäktige, nämnd, styrelse eller liknande beslutande organ.

Mandat

Uppdrag att vara representant, exempelvis inneha en plats i kommunfullmäktige.

Mandatperiod

Tidsperiod för en vald demokratisk församlings uppdrag efter ett val.

Motion

Skriftligt förslag från en eller fler ledamöter till kommunfullmäktige.

Myndighet

Ett avgränsat offentligt organ med egen beslutsmakt och egna uppgifter. I Herrljunga kommun är t.ex. nämnderna/styrelser formellt sett egna myndigheter.

Nämnd

En kommunal myndighet bestående av politiska förtroendevalda som beslutar över tilldelade kommunala verksamheter. I Herrljunga kommun finns bland annat bildningsnämnd, bygg- och miljönämnd, socialnämnd och teknisk nämnd.

Nämndsamordnare

Varje nämnd har en nämndsamordnare som bland annat skickar kallelser, skriver protokoll och expedierar (se förklaring av expediering ovan) beslut. I Herrljunga kommun tillhör nämndsamordnarna Administrations- och kommunikationsenheten.

Presidium

En ordförande och en eller flera vice ordförande.

Propositionsordning

Den ordning som ordföranden ställer olika förslag till beslut mot varandra vid omröstning. Kan ersättas med ordet beslutsgång.

Protokoll

Skriftlig redogörelse över förslag, beslut, omröstningar och reservationer under ett sammanträde.

Registrator

Tjänsteperson som registrerar inkommande och upprättade handlingar.

Reglemente

Dokument som bestämmer nämnders, styrelses och fullmäktiges ansvarsområden och hur deras respektive verksamhet ska bedrivas.

Remiss

Ärende skickas till exempelvis nämnder, styrelser och politiska partier för att de ska få lämna sina synpunkter.

Rensning

Innan ärendet levereras för arkivering rensar ansvarig handläggare ärendet på sådant som inte är allmänna handlingar.

Reservation

Den som reserverar sig mot ett beslut markerar sitt ogillande.

Revidera

Omarbeta.

Sekretess

Ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt.

 

Skrivelse

Redovisning av åtgärder eller uppfattning men utan förslag till beslut.

SN

Förkortning för socialnämnd.

SNMU

Förkortning för socialnämndens myndighetsutskott. Myndighetsutskottet behandlar individärenden som omfattas av sekretess.

TN

Förkortning för teknisk nämnd.

Tilläggsanslag

Ekonomiskt medel utöver det som tilldelats från början (tilldelad ram).

Tjänsteskrivelse

Skrivelse från förvaltnings tjänsteperson som utgör ett underlag för politiska beslut.

UN

Förkortning för utbildningsnämnd. Nämnden heter numera bildningsnämnden.

VN

Förkortning för valnämnd.

Votering

Omröstning.

Yrka

Föreslå.

Yttrande

Ett utlåtande där nämnden, styrelsen eller förvaltning ger sin syn på en specifik fråga.

Återremiss

Beslut att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning.

Ärende

Sakfråga som kommunfullmäktige, nämnder eller styrelser ska fatta beslut om.

Äska

Begära.

Överklagande

Ett beslut överklagas till högre instans för ny prövning av beslutet.