En utvecklande kommun

Vi skapar infrastrukturer i framkant, och tillsammans uppnår vi tillväxt genom nytänkande.

Oavsett ålder ges möjlighet till livslångt lärande och god livskvalitet

Biblioteket och Komvux är två av våra verksamheter som erbjuder ett lärande genom hela livet och i kommunens alla delar. Hösten 2021 skapas äldreomsorgslyftet för kommunens vård- och omsorgspersonal till bland annat undersköterska genom YH utbildningar.

Marie Eriksdotter, bibliotekschef, om livslångt lärande;

Jag tänker att det mesta biblioteket står för handlar om ett livslångt lärande, allt från invånarnas möjlighet att ta del av litteratur och kultur till digital delaktighet. I regionala (VGR) biblioteksplanen står det:

Livslångt lärande handlar både om samhället i stort och om individens möjlighet att växa och utvecklas. Det lärande vi ägnar oss åt under livet utvecklar våra kunskaper och färdigheter inom många olika områden som berör samhällsliv, arbetsliv, socialt liv och privatliv. Biblioteken har stor potential att stärka och hjälpa människor att fullfölja studier.

Carl Bexell, rektor vuxenutbildningen Herrljunga/Vårgårda;

Genom den kommunala vuxenutbildningen Komvux finns det finns stora möjligheter att fortsätta utbilda sig hela livet. På så vis bidrar vuxenutbildningen till livslångt lärande.

Herrljunga kommun främjar ett aktivt och starkt lokalt näringsliv

2021 hamnade vi på elfte plats i Svensk Näringslivs ranking vilket förstärker bilden av ett bra näringslivsklimat i kommunen. Tillgång till industrimark är viktigt för att skapa möjligheter för nyetablering samt möjliggöra expansion bland Herrljungas redan etablerade företagare. Arbetet med att utveckla och markförbereda i översiktsplan utpekad ny industrimark startades upp under 2021.

Emil Hjalmarsson, plan- och byggchef;

När det gäller detta så arbetar vi med detaljplanering för att möjliggöra ny planlagd mark för verksamhetsområde/industriområden. Även genom strategiska markköp för att på lång sikt ytterligare kunna planera nya industriområden.


Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Herrljunga kommun ska uppdatera och revidera majoriteten av nuvarande översiktsplan. En del dokument är inte längre aktuella och det råder brist på utpekade exploaterings och bostadsområden. Under 2021 påbörjades det omfattande arbetet med att ta fram en ny översiktsplan som skall antas av kommunfullmäktige.

Maja Sallander, samhällsutvecklare om framtida bostadsförsörjning;

Konkret handlar det om att jag, i samarbete med en referensgrupp från olika förvaltningar, och Herbo AB, tar fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning. Förhoppningen är att vi genom att ta fram riktlinjerna ska få en bild av hur mycket bostäder, och gärna vilken typ vi skulle behöva bygga de kommande åren, vilken efterfrågan som kan komma att finnas, vilken rådighet vi på kommunen har att göra något åt saken och vad de olika förvaltningarna bör göra framöver för att skapa förutsättningar för en önskvärd utveckling på bostadsmarknaden.

Vi kan ju inte rakt av bygga allt som vi ser kan komma att behövas, men vi kan ta fram detaljplaner som underlättar, föra dialoger med byggherrar och markägare och tillgängliggöra kommunal mark för bostadsbyggnation i strategiska lägen. När vi vet hur mycket bostäder som kan tänkas behövas, och kanske även i viss mån var det kan tänkas finnas efterfrågan eller var vi ser att det är önskvärt att det kommer till ny bostadsbyggnation, har vi bättre koll på vad vi behöver åstadkomma med en uppdatering av översiktsplanen.

 

För att den offentliga sektorn ska klara att leverera förväntad samhällsservice och göra våra tjänster mer effektiva och tillgängliga för medborgare, näringsliv och medarbetare krävs en utveckling mot ökad digitalisering.

Susanne Ljungqvist, IT-chef om ökad digitalisering;

Vi har tagit stora steg inom många områden internt för den digitala utvecklingen. Vi har bland annat bytt ut delar av vår infrastruktur i form av IT plattformsbyte för att möjliggöra en större digital mognad. Vi arbetar med att ta fram möjlighet till digital signering som även det blir ett framsteg i vårt klimat och miljötänk där onödiga resor kan undvikas framåt.

Externt till våra medborgare har vi bland annat startat en e-tjänst som heter tomtväljaren där du kan köpa/reservera tomt och förverkliga dina drömmars bostad. Och helt nytt för den tjänsten är att du nu bekvämt betalar med Swish.

En röst från våra köpare;

’’Att välja tomt och kunna betala den med Swish är fantastiskt och vi är glada att bo i en kommun som erbjuder moderna tjänster till sina medborgare”

Det sker så många initiativ för både interna och externa digitala tjänster i kommunen och det är en stor förändringsvilja vilket är väldigt roligt.