Artikeln publicerades 5 juli 2021

Nyhetsbrev om offentlig upphandling

Herrljunga kommuns nyhetsbrev om offentlig upphandling - nummer 2.

Nyhetsbrev för offentlig förvaltning nummer 2

Nyhetsbrevets syfte

Syftet med nyhetsbrevet är att ge medarbetare, politiker och allmänhet information om upphandlingsarbetet i Herrljunga kommun. Nyhetsbrevet ges ut en gång i kvartalet och innehåller allmän information om upphandling i Herrljunga kommun, genomförda upphandlingar över direktupphandlingsgränsen samt förnyade konkurrensutsättningar och vilka upphandlingar som pågår/planeras under året.

Genomförda upphandlingar

Nedan listas genomförda upphandlingar över direktupphandlingsgränsen, förnyade konkurrensutsättningar och anmälan till ramavtal sedan 2 mars 2021 (senaste nyhetsbrevet):

Hämtning av slamavfall från enskilda avloppsanläggningar
Omfattning: Entreprenaden omfattar insamling, transport och avlämning av hushållsavfall i form av:
- Hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar.
- Hämtning av slam från fettavskiljare kan förekomma i enstaka fall
Avtalsperiod: 2022-01 till 2024-12, med möjlighet till ytterligare fyra års förlängning.
Leverantör:
1. GJ & Son AB

Tekniska konsulter - detaljplanering
Omfattning: Avtalet avser kommunens behov av tjänster kopplat till detaljplanering. Dessa tjänster omfattar
i huvudsak handläggning av olika typer av detaljplaner men kan i även omfatta arbete avseende skisser och
biträde i andra tidiga skeden av detaljplaneprocessen.
Avtalsperiod: 2021-06 till 2025-06.
Leverantörer:
1. Radar Arkitektur & Planering AB
2. Ateljé Arkitekten i Väst AB
3. Landskapslaget AB

Elektroniskt låssystem för Vård och omsorgsboende
Omfattning: Elektroniskt låssystem för vård och omsorgsboende, som i första hand är till två boenden;
Hagens och Hemgårdens boenden i Herrljunga.
Avtalsperiod: 2021-05 till 2023-05, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.
Leverantör:
1. Confidence Sweden AB

Nyanläggning av gator, gc-vägar och va- ledningar mm, Horsby etapp 2
Omfattning: Objektet avser nyanläggning av gator, gc-vägar och va-ledningar samt lite trädplantering och
gräsytor, diken och fördröjningsmagasin mm på Horsby etapp 2.
Avtalsperiod: Entreprenaden i sin helhet ska vara färdigställd för slutbesiktning senast 2021-12-17.
Leverantör:
1. Mathias & Anders Schakt AB

Tekniska konsulter - arkitekt
Omfattning: Avtalet omfattar konsultuppdrag som kan bestå av projekteringsuppdrag och tekniska
utredningar. Uppdragen är tänkta att stödja kommunen vid genomförande av ny- och om- byggnadsprojekt
av byggnader, samt projekt för fastighetsunderhåll och fastighetsförvaltning.
Avtalsperiod: 2021-04 till 2023-04, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.
Leverantörer:
1. Dahrén Akitekter AB
2. Donalds Arkitekter AB
3. Ateljé Arkitekten i Väst AB

Tekniska konsulter - mark, gata och VA
Omfattning: Avtalet omfattar konsultuppdrag som kan bestå av projekteringsuppdrag och tekniska
utredningar. Uppdragen är tänkta att stödja kommunen vid genomförande av projektering av VA-ledningar
och gator i gatumark, exploateringsområden osv.
Avtalsperiod: 2021-05 till 2023-05, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.
Leverantörer:
1. Vara Markkonsult AB
2. Rejlers Sverige AB
3. Systra AB

Maskindisk och tvättmedel
Omfattning: Kommunens behov av maskindisk- och tvättmedel till maskiner i storkök och tvättstugor med
doseringssystem.
Avtalsperiod: 2021-04 till 2023-03, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.
Leverantör:
1. Ecolab AB

Bemanningstjänster Sjuksköterskor, AT och FT
Omfattaning: Avtalets syfte är att säkra det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret genom att täcka
behovet av bemanningstjänster inom delområdena:
Del A: Sjuksköterska.
Del B: Fysioterapeut och arbetsterapeuter.
Avtalsperiod: 2021-05 till 2025-05.
Leverantörer:
Avtal har tecknats med 33 leverantörer för delområde 1.
Avtal har tecknats med 8 leverantörer för delområde 2.

Mejeriprodukter stora enheter
Omfattning: Uppdraget avser att tillhandahålla mejeriprodukter till kommunens stora enheter inom
måltidsverksamhet. Leverantören åter sig att producera/anskaffa, lagerhålla och distribuera önskade
produkter.
Avtalsperiod: 2021-10 till 2025-09.
Leverantör:
1. Skånemejerier Storhushåll AB

Pågående och planerade upphandlingar

Nedan listas upphandlingar som är pågående och som planeras att genomföras under 2021. För mer
information om tidplan, kontakta upphandlingsfunktionen.
Gymutrustning och service
Elevregister
Byggande och tillhandahållande av ett passivt fiberoptiskt nät för bredband, Fåglavik
Mobiltelefoner
Nyanläggning av gator, gc-vägar och va- ledningar mm, Hagen
Tillbyggnad av demensboende, nya hagen etapp 1
Nya hagen
Beläggningsarbeten
Fönsterputs
Banktjänster
Företagshälsovård
Lastväxlare och tank till räddningstjänsten