Artikeln publicerades 27 december 2021

Nyhetsbrev om offentlig upphandling

Herrljunga kommuns nyhetsbrev om offentlig upphandling - nummer 3.

Nyhetsbrev offentlig upphandling

Syfte

Syftet med nyhetsbrevet är att ge medarbetare, politiker och allmänhet information om upphandlingsarbetet i Herrljunga kommun. Nyhetsbrevet ges ut en gång i kvartalet och innehåller allmän information om upphandling i Herrljunga kommun, genomförda upphandlingar över direktupphandlingsgränsen samt förnyade konkurrensutsättningar och vilka upphandlingar som pågår/planeras under året.

Genomförda upphandlingar

Nedan listas genomförda upphandlingar över direktupphandlingsgränsen, förnyade konkurrensutsättningar och anmälan till ramavtal sedan 2 juli 2021 (senaste nyhetsbrevet):

Gymutrustning och service
Omfattning: Hyra av gymutrustning med tillhörande service till Herrljunga sportcenter.
Avtalsperiod: 2021-10 till 2024-09, med möjlighet för kommunen att förlänga i ytterligare tre år.
Leverantör: Concept Träningsredskap AB

Tillbyggnad av demensboende, nya hagen etapp 1
Omfattning: Tillbyggnaden av Hagens vårdboende ingår i den första etappen av projektet Nya Hagen. Tillbyggnaden omfattar 38 nya lägenheter med tillhörande gemensamhetsytor, vårdhygienytor och utvändiga innergårdar. I byggnadens plan 2 skapas kontorsoch teknikutrymmen. Nordväst om tillbyggnaden skapas parkeringsplatser samt ett Miljö/teknikhus.
Avtalsperiod: Entreprenaden ska var färdigställd senast 2023-04-30.
Leverantör: RO-Gruppen Södra Älvsborg AB

Juridiska tjänster
Omfattning: Juridiska tjänster inom tre delområden; socialrätt, förvaltningsrätt och skoljuridik.
Avtalsperiod: 2021-12 till 2025-12.

Leverantörer:

Delområde socialrätt:
1. JP Infonet AB
2. Advokatgruppen i Jönköping HB

Delområde förvaltningsrätt:
1. JP Infonet AB
2. WERKS Advokater AB

Delområde skoljuridik:
1. JP Infonet AB

Lastväxlare med tank
Omfattning: Leverans, utbildning och service av en fabriksny lastväxlare med tank till räddningstjänsten i Herrljunga kommun.
Avtalsperiod: Leverans sker senast 14 månader efter avtalstecknande.
Leverantör: Sala Brand AB

Nyanläggning av gator, gc-vägar och va- ledningar mm, Hagen
Omfattning: Entreprenaden avser nyanläggning av gator, gc-vägar. va-ledningar samt mindre fördröjningsmagasin utmed gatorna mm.
Avtalsperiod: Entreprenaden ska var färdigställd senast 2021-12-20.
Leverantörer: Mathias & Anders Schakt AB

Yrkesskor
Omfattning: Kommunen har gjort ett avrop på Addas ramavtal ”yrkesskor 2020-2”. Avtalet omfattar yrkes- och arbetsskor med innersulor.
Avtalsperiod: 2021-11 till 2025-11.
Leverantörer: Procurator Sverige AB, Profilservice Nordic AB, Shoemed AB, SIKA FOOTWEAR A/S och
Swedol AB.

Litteratur
Omfattning: Kommunen har gjort ett avrop på Addas ramavtal ”litteratur 2020”. Ramavtalet omfattar tryckt litteratur med och utan biblioteksutrustning, utgiven i Sverige och utomlands.
Avtalsperiod: 2021-10 till 2025-10.
Leverantörer: Adlibris AB och Langoon AB

HVB-hem
Omfattning: Kommunen har gjort ett avrop på Addas ramavtal ”HVB Vuxna med missbruk 2019”. Ramavtalet syftar till att täcka kommuners huvudsakliga behov av privata utförare inom HVB för vuxna
med missbruk och/eller beroende.
Avtalsperiod: 2021-09 till 2025-09.

Konsulentstödd familjehemsvård
Omfattning: Kommunen har gjort ett avrop på Addas ramavtal ”Konsulentstödd familjehemsvård 2019”. Ramavtalet är brett och syftar till att täcka kommuners huvudsakliga behov av konsulentstödd familjehemsvård för barn och unga samt vuxna.
Avtalsperiod: 2021-09 till 2025-09.

Stödboende
Omfattning: Kommunen har gjort ett avrop på Addas ramavtal ”Stödboende 2017”. Stödboende 2017 är ett ramavtal som möter behovet av placeringar i tillståndspliktiga stödboenden för personer i åldern 16-20 år.
Avtalsperiod: 2021-03 till 2023-03, med möjlighet för Adda att förlänga avtalstiden i ytterligare två år.

Prenumerationstjänster av tryckta och elektroniska tidningar och tidskrifter
Omfattning: Ramavtalet erbjuder en prenumerationstjänst med ett brett utbud av svenska och utländska tidningar och tidskrifter i tryckt och elektronisk form till mottagningar, kontor eller bibliotek.
Avtalsperiod: 2021-05 till 2025-05.
Leverantör:
1. Prenax AB

Pågående och planerade upphandlingar

Nedan listas upphandlingar som är pågående och som planeras att genomföras under 2021. För mer information om tidplan, kontakta upphandlingsfunktionen.

Elevregister
Mobiltelefoner och telefoni
Beläggningsarbeten
Fönsterputs
Företagshälsovård
Lekplatsutrustning till stadsparken
Bevakningstjänster
Digitala underskrifter
Tekniska konsulter
Bemanningstjänster inom socialtjänst