Djurhållning och gödselhantering

Lantbruk räknas som miljöfarligt verksamhet och större djurgårdar är anmälnings- eller tillståndspliktiga. Det är viktigt att du informerar miljöenheten när du minskar eller utökar din djurhållning.

Näringsläckage från gödsel är en av de större miljöriskerna och vad som gäller inom de olika områdena kan du läsa om under de olika avsnitten: vattenskyddsområdeutanför och inom nitratkänsligt område. Bygg- och miljönämnden kan lämna dispens till förbudet att sprida på snötäckt och frusen mark. Hur du då ska gå till väga finns beskrivet här. Det är inte tillåtet utan tillstånd att ha lantbruksdjur i tätbebyggt område i kommunen.

Djurskydd

Sedan 2009 är det Länsstyrelsen som har ansvarar för djurskyddstillsynen. Om du vill anmäla misstänkt vanvård av djur ska du ringa länsstyrelsens djurskyddstelefon, 010-224 50 50.

Djurhållning inom tätbebyggt område

För att få ha nötkreatur, häst, får, svin, fjäderfä och pälsdjur som inte är sällskapsdjur inom detaljplanelagt område krävs tillstånd från bygg- och miljönämnden. Mer kan du läsa under fliken Djur på Bo, Bygga och Miljö.

Nytt lantbruk eller utökning av djurhållning

Lantbruk räknas som miljöfarlig verksamhet och behöver därför ibland anmäla sin verksamhet till kommunen eller ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen enligt miljöbalken. Det är antalet djurenheterlänk till annan webbplats som avgör om det krävs en anmälan eller tillståndsansökan. Om du har en stadigvarande djurhållning på fler än 100 djurenheter anmäler du din verksamhet till miljöenheten på Herrljunga kommun. Om du ha fler än 400 djurenheter ansöker du om tillstånd till Länsstyrelsen. En djurenhet motsvarar exempelvis 3 kvigor eller en mjölkko inklusive en kalv upp till 1 månad. Djurenheter enligt miljöbalken räknas annorlunda än vad de görs i en SAM-ansökan.

Du bör alltid kontakta kommunens miljöenhet när du planerar större förändringar i din djurhållning. Informera miljöenheten om din verksamhet kommer att:

  • Utökas från att omfatta under 30 DE till mer än 30 DE.
  • Utökas från att omfatta under 100 DE till mer än 100 DE
  • Utökas från att omfatta under 200 DE till mer än 200 DE

Gödsel

All lagring av gödsel måste ske utan risk för läckage till omgivningen, exempelvis tät platta eller container. Det gäller för små hästgårdar, lantbruksföretag och alla andra. Det gäller även oavsett hur många djur du har.

Om du har ett lantbruksföretag med nötdjur måste du ha kapacitet för att lagra gödsel under 6 eller 8 månader. För dig som någon gång fått ett föreläggande (beslut) från miljöenheten i Herrljunga så kan strängare krav ha ställts, så kontrollera även vad som står i det beslutet .

Har du andra djur så kan du gå in på Jordbruksverkets hemsida för att läsa om vilken lagringskapacitet du behöver för dessa djur. Det finns även ett verktyg på Jordbruksverkets hemsida där du kan räkna fram hur stor gödselbrunn eller platta du behöver för att det ska motsvara 6 eller 8 månaders lagringskapacitet för gödsel.

För att inte ammoniak ska avgå från gödselbehållare ska flytgödsel- och urinbrunnar ha täckning. Ett stabilt svämtäcke är godkänt som täckning.

Gödsel - vattenskyddsområden

Herrljunga vattenskyddsområde: Anläggning för att förvara stallgödsel, djururin, o dyl även som ensilageanläggning får endast anordnas i den mån det är möjligt att vidta helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Sådan anläggning skall vara tät, och det får inte brädda över vid regn. Skyddsanordning skall i varje särskilt fall utföras på sätt som Bygg- och miljönämnden på Herrljunga kommun kan godkänna. Naturgödsel och andra gödningsämnen får användas i den omfattning, som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk.

Annelunds vattenskyddsområde: Upplag av gödsel ska ske på underlag av betong och med höga och täta kanter samt förses med tak. Urin och gödselvatten från upplag ska samlas i tät brun och om den är tillräckligt stor kan den ersätta taket. Även anläggning för grovfoderensilering ska ha betryggande anordning för uppsamling av pressvatten.

Remmenedal vattenskyddsområde: Inom hela vattenskyddsområdet krävs tillstånd till från Herrljunga kommuns Bygg- och miljönämnd för yrkesmässig hantering och spridning av handelsgödsel, stallgödsel och andra organiska gödselmedel samt slam. Inom primär skyddszon krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden vid lagring av ensilage som kan avge pressaft.

Ölanda vattenskyddsområde: Fast eller flytande spillning från djurstallar ska förvaras så, att grundvattnet ej förorenas. Vid omfattande djurhållning ska du ha en anläggning för gödselförvaring som är tät och det får inte brädda över vid regn. Skyddsanordningar skall utföras på sätt som miljö- och hälsoskyddsnämnden i varje särskilt fall föreskriver. Anläggningens kapacitet skall vara så stor, att spridning kan ske under tjänlig årstid och så att du kan välja att sprida under de mest gynnsamma förhållanden för att undvika sanitär olägenheter. Anläggning för grovfoderensilering skall ha betryggande anordning för uppsamling av pressvatten.

Källeryds vattenskyddsområde: Inom hela vattenskyddsområdet krävs tillstånd till från Herrljunga kommuns Bygg- och miljönämnd för yrkesmässig hantering och spridning av handelsgödsel, stallgödsel och andra organiska gödselmedel samt slam. Inom primär skyddszon krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden vid lagring av ensilage som kan avge pressaft.

Gödsel - nitratkänsligt område

I Herrljunga är följande socknar inom nitratkänsligt område: Bråttensby, Eggvena, Fölene, Remmene, Källunga och Mjäldrunga. Det krävs 6 månaders lagringskapacitet för lantbruk med 2-100 djurenheter och 8 månaders lagringskapacitet för lantbruk med fler än 100 djurenheter.

Har du ett jordbruksföretag med mer än 10 DE får du maximalt sprida 22 kg totalfosfor per ha och år, som medeltal under en femårsperiod. För kväve gäller max 170 kg/år om du har fler än 2 DE.

Gödsel får inte spridas på jordbruksmark närmre än 2 meter från kant som gränsar till vattendrag eller sjö. Gödselmedel får inte heller spridas på jordbruksmark som gränsar till vattendrag eller sjö och där markens lutning mot vattnet överskrider 10 %.

1 mars - 31 juli är det tillåtet att sprida gödselmedel utom på snötäckt, frusen eller översvämmad mark.

1 augusti - 31 oktober är det tillåtet att sprida gödsel enbart i växande gröda eller före höstsådd. Vissa specialregler finns, till exempel ska vissa gödselslag nedbrukas inom 12 timmar. I övrigt gäller nedbrukning inom 24 timmar.

1 november - 28 (29) februari är det inte tillåtet att sprida gödselmedel.

Gödsel - utanför nitratkänsligt område

Det krävs 6 månaders lagringskapacitet för lantbruk med 10-100 djurenheter och 8 månaders lagringskapacitet för lantbruk med fler än 100 djurenheter.

Har du ett jordbruksföretag med mer än 10 DE gäller att maximalt 22 kg totalfosfor får spridas per ha och år, som medeltal under en femårsperiod.

1 mars - 30 november får man sprida gödsel men ska undvika att sprida på snötäckt, frusen eller översvämmad mark.

1 december - 28 (29) februari måste gödselmedlet brukas ned inom 12 timmar.

Tänk på att även kontrollera om du fått något beslut från miljöenheten där miljöenheten har förelagt dig om att inte sprida på snötäckt mark eller under någon viss period. I sådana fall behöver du nämligen ansöka om dispens även om du ligger utanför nitratkänsligt område.

Dispens för att sprida gödsel på snötäckt mark

Innan du ansöker om dispens måste du först undersöka om det finns lantbrukarare i närheten som har ledig lagringskapacitet. Hör med grannar, LRF och hushållningssällskapet.

Om det inte går att ordna med mer lagringskapacitet kan du ansöka om dispens, men Jordbruksverkets inställning är att de lokala myndigheterna ska vara restriktiva med att medge undantag från reglerna.

Grund för att ge dispens är att lantbrukaren inte kunnat eller borde förutsett omständigheten som gör att dispens behövs. Lantbrukaren ska heller inte själv ha kunnat påverka omständigheterna. Exempel på sådana omständigheter är om gödselbrunnen gått sönder.

Du kan ansöka om dispens skriftligt eller på mail: miljo@herrljunga.se. De uppgifter som miljöenheten vill ha in för att kunna handlägga en ansökan om dispens är följande:

  • Gårdens namn och fastighetsbeteckning, företagets organisationsnummer/ditt personnummer och kontaktuppgifter till dig.
  • Du måste redovisa vilka lantbrukare du har frågat om lån av lagringsutrymmen.
  • En karta och lämpliga skiften att sprida på (kontakta miljöenheten om du vill att vi skickar en karta till dig). Det ska vara liten risk för avrinning till vattendrag, dräneringsbrunnar och dricksvattenbrunnar.
  • Gödselmängd som önskas spridas och spridningsytans storlek.
  • Gröda på föreslagna fält.
  • Motivering till önskan om dispens.
  • Åtgärder som du planerar att vidta för att förebygga att samma situation uppstår igen.

Miljöenheten kommer i varje enskilt fall ta ställning till om det är möjligt att ge dispens för att sprida gödsel på snötäckt eller frusen mark. Du kommer då få ett beslut från miljöenheten där du kommer att föreläggas att följa vissa försiktighetsmått. För handläggning av en ansökan om dispens tar miljöenheten ut en avgift enligt kommunens taxa.

Om du har frågor så är du välkommen att kontakta miljöenheten!