Djurhållning och gödselhantering

Information om djurhållning i tätbebyggt område och anmälningsplikt för större djurgårdar. Du får även information om vad som gäller när du hanterar gödsel i olika vattenskyddsområden i Herrljunga, vilka socknar som ligger i nitratkänsligt område och hur du ska göra för att ansöka om dispens från spridningsregler.

Djurskydd

Sedan 2009 är det Länsstyrelsen som har ansvar för djurskyddstillsynen. Om du vill anmäla misstänkt vanvård av djur ska du ringa länsstyrelsens djurskyddstelefon, 010-224 50 50.

Djurhållning inom tätbebyggt område

För att få ha nötkreatur, häst, får, svin, fjäderfä och pälsdjur som inte är sällskapsdjur inom detaljplanelagt område krävs tillstånd från miljöenheten. Mer kan du läsa under fliken Djur på Bo, Bygga och Miljö.

Nytt lantbruk eller utökning av djurhållning

Om du har en stadigvarande djurhållning på fler än 100 djurenheter måste du anmäla din verksamhet till miljöenheten på Herrljunga kommun. Om du har fler än 400 djurenheter måste du ansöka om tillstånd till Länsstyrelsen

Det är alltså antalet djurenheter Länk till annan webbplats. som avgör om det krävs en anmälan eller tillståndsansökan. Djurenheter enligt miljöbalken räknas annorlunda än vad de görs i en SAM-ansökan. En djurenhet motsvarar exempelvis 3 kvigor, 6 kalvar eller en mjölkko inklusive en kalv upp till 1 månad.

Blankett för anmälan finns på kommunens sida för blanketter Länk till annan webbplats.. Du kan skicka in anmälan med e-post till miljo@herrljunga.se eller med post till Miljöenheten, BOX 201, 524 23 Herrljunga.

Gödsel

Näringsläckage från gödsel orsakar övergödning och därför krävs det försiktighet av dig som hanterar gödsel. All lagring av gödsel måste ske utan risk för läckage till omgivningen, exempelvis på tät platta eller i container. Det gäller för små hästgårdar, lantbruksföretag och alla andra. Det gäller oavsett hur många djur du har. Inom vattenskyddsområden och i nitratkänsligt område krävs ännu större försiktighet.

För dig med jordbruksföretag som både lagrar och sprider gödsel så finns på Jordbruksverket Länk till annan webbplats. information om regelverket kring växtnäring.

Gödsel - nitratkänsligt område

Sverige gör var 4:e år en översyn över vilka områden i landet som är känsligare för näringsläckage än andra områden enligt EU:s nitratdirektiv. I nitratkänsligt område är gödselspridning och förvaring av gödsel hårdare reglerat än utanför nitratkänsligt område. I Herrljunga är följande socknar inom övriga nitratkänsliga områden:

 • Bråttensby,
 • Eggvena,
 • Fölene,
 • Remmene,
 • Källunga och
 • Mjäldrunga.

Vad som gäller inom dessa områden finns beskrivet på Jordbruksverkets hemsida. Läs information som gäller ”Övriga nitratkänsliga områden Länk till annan webbplats.”.

Gödsel - vattenskyddsområden

 • Herrljunga vattenskyddsområde: Anläggning för att förvara stallgödsel, djururin, o dyl även som ensilageanläggning får endast anordnas i den mån det är möjligt att vidta helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Sådan anläggning skall vara tät, och det får inte brädda över vid regn. Skyddsanordning skall i varje särskilt fall utföras på sätt som Bygg- och miljönämnden på Herrljunga kommun kan godkänna. Naturgödsel och andra gödningsämnen får användas i den omfattning, som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk.
 • Annelunds vattenskyddsområde: Upplag av gödsel ska ske på underlag av betong och med höga och täta kanter samt förses med tak. Urin och gödselvatten från upplag ska samlas i tät brunn och om den är tillräckligt stor kan den ersätta taket. Även anläggning för grovfoderensilering ska ha betryggande anordning för uppsamling av pressvatten.
 • Remmenedal vattenskyddsområde: Inom hela vattenskyddsområdet krävs tillstånd från Herrljunga kommuns Bygg- och miljönämnd för yrkesmässig hantering och spridning av handelsgödsel, stallgödsel och andra organiska gödselmedel samt slam. Inom primär skyddszon krävs även tillstånd från Bygg- och miljönämnden vid lagring av ensilage som kan avge pressaft.
 • Ölanda vattenskyddsområde: Fast eller flytande spillning från djurstallar ska förvaras så, att grundvattnet ej förorenas. Vid omfattande djurhållning ska du ha en anläggning för gödselförvaring som är tät och det får inte brädda över vid regn. Skyddsanordningar skall utföras på sätt som miljö- och hälsoskyddsnämnden i varje särskilt fall föreskriver. Anläggningens kapacitet skall vara så stor, att spridning kan ske under tjänlig årstid och så att du kan välja att sprida under de mest gynnsamma förhållanden för att undvika sanitära olägenheter. Anläggning för grovfoderensilering skall ha betryggande anordning för uppsamling av pressvatten.
 • Källeryds vattenskyddsområde: Inom hela vattenskyddsområdet krävs tillstånd från Herrljunga kommuns Bygg- och miljönämnd för yrkesmässig hantering och spridning av handelsgödsel, stallgödsel och andra organiska gödselmedel samt slam. Inom primär skyddszon krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden vid lagring av ensilage som kan avge pressaft.
 • Öresjö vattenskyddsområde: Det finns ingen reglering för gödselhantering inom tertiär zon.

Dispens för att sprida gödsel på snötäckt mark

Inom nitratkänsligt område är det totalförbud mot att sprida gödsel under vissa förhållanden. Det är även olämpligt utanför nitratkänsligt område och du som har ett större lantbruk har antagligen fått ett beslut när du anmälde din verksamhet som säger att du inte får sprida på snötäckt eller frusen mark oavsett var marken ligger. Under vissa förhållanden kan du dock ansöka om dispens från förbudet.

Innan du ansöker om dispens måste du först undersöka om det finns lantbrukarare i närheten som har ledig lagringskapacitet. Hör med grannar, LRF och hushållningssällskapet.

Om det inte går att ordna med mer lagringskapacitet kan du ansöka om dispens, men Jordbruksverkets inställning är att de lokala myndigheterna ska vara restriktiva med att medge undantag från reglerna.

Grund för att ge dispens är att lantbrukaren inte kunnat eller borde förutsett omständigheten som gör att dispens behövs. Lantbrukaren ska heller inte själv ha kunnat påverka omständigheterna. Exempel på sådana omständigheter är om gödselbrunnen gått sönder.

Du kan skicka in ansökan om dispens med e-post till miljo@herrljunga.se eller med post till Miljöenheten, BOX 201, 524 23 Herrljunga. I ansökan ska det framgå:

 • Gårdens namn och fastighetsbeteckning, företagets organisationsnummer/ditt personnummer och kontaktuppgifter till dig.
 • Du måste redovisa vilka lantbrukare du har frågat om lån av lagringsutrymmen.
 • En karta och lämpliga skiften att sprida på (kontakta miljöenheten om du vill att vi skickar en karta till dig). Det ska vara liten risk för avrinning till vattendrag, dräneringsbrunnar och dricksvattenbrunnar.
 • Gödselmängd som önskas spridas och spridningsytans storlek.
 • Gröda på föreslagna fält.
 • Motivering till önskan om dispens.
 • Åtgärder som du planerar att vidta för att förebygga att samma situation uppstår igen.

Miljöenheten kommer i varje enskilt fall ta ställning till om det är möjligt att ge dispens för att sprida gödsel på snötäckt eller frusen mark. Du kommer då få ett beslut från miljöenheten där du kommer att föreläggas att följa vissa försiktighetsmått. För handläggning av en ansökan om dispens tar miljöenheten ut en avgift enligt kommunens taxa.

Om du har frågor så är du välkommen att kontakta miljöenheten!