Definition av brandfarliga varor

Definitionen avgör om en produkt är brandfarlig eller inte samt hur den ska förvaras och hanteras. När du fyller i din ansökan ska du bara ange de vätskor och gaser som definieras som brandfarliga.

I tabellen nedan kan du läsa för vilka verksamheter och mängder som det behövs tillstånd för hantering av brandfarliga gaser, aerosoler och vätskor. Mängderna är angivna i liter. Om någon av mängderna överskrids är hanteringen däremot tillståndspliktig. Då ska även de mängder som inte överskrider tabellens gränser ingå i tillståndet. Nederst på sidan hittar du länk till ansökningsblanketter för tillstånd brandfarliga vara och anmälan av föreståndare för brandfarlig vara.

Mängder brandfarliga varor i liter som får hanteras utan tillstånd.‌

Skriv tabellbeskrivning här

Hantering

Brandfarliga gaser

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C

Brandfarliga vätskor med flanpunkt högre än 60 °C upp till och med 100 °C (1)

Yrkesmässig (2) publik verksamhet

Inomhus: 2

Utomhus (3): 60

100

100

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, inomhus

250

500

500

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, utomhus (4)

1 000

3 000

3 000

50 000

Icke yrkesmässig hantering (5)

Gasol: 60

Andra gaser: 10

100

100

10 000

  1. Hit räknas även gasoljor, diesel och lätta eldningsoljor med flampunkt 55 - 60 °C.
  2. Med yrkesmässig avses all hantering som inte är privat, till exempel även föreningar eller frivilligorganisationer.
  3. Detta gäller under förutsättning att att förbrukningen sker utomhus.
  4. Med utomhus avses även nedgrävda cisterner och rörledningar.
  5. Detta omfattar endast privat hantering.

Brandfarliga vätskor

Brandfarliga vätskor har en flampunkt som är lika med eller lägre än 100 °C. Exempelvis bensin, aceton, fotogen, koncentrerad spolarvätska och i de flesta fall även utspädd spolarvätska. Information om en vätskas flampunkt finns i produktbladet för respektive produkt som du får du via leverantören.

Klassindelning

Från flampunkten indelas den brandfarliga vätskan i olika klasser. Klassindelningen avgör hur den brandfarliga vätskan ska förvaras och hanteras. Generellt gäller att det ställs högre krav på en brandfarlig vätska av klass 1 då denna är mer brandfarlig än en vätska som tillhör klass 3.

Klassindelning:

  • Klass 1 - Vätskor med en flampunkt under 21 °C
  • Klass 2a - Vätskor med en flampunkt lika med eller över 21 °C, men under eller lika med 30 °C
  • Klass 2b - Vätskor med flampunkt över 30 °C, men under eller lika med 55 °C
  • Klass 3 - Vätskor med flampunkt över 55 °C, men under eller lika med 100 °C

Brandfarliga gaser

Brandfarliga gaser är gaser som vid 20 °C kan bilda en antändbar gasblandning med luft, exempelvis gasol, vätgas och acetylen.

Aerosoler

Brandfarliga eller extremt brandfarliga aerosoler betraktas som behållare med brandfarlig gas, oavsett om det är en vätska eller gas i behållaren som är brandfarlig.