Socialnämndens föreningsstöd

I Herrljunga kommun finns det möjlighet för föreningar som arbetar förebyggande och rehabiliterande att söka stöd från socialnämnden. Sista ansökningsdag är den 25 augusti och ansökan ska avse kommande budgetår.

Förutsättningar för att få föreningsstöd

  • Föreningen får inte för sin fortsatta existens vara enbart beroende av bidrag och ska ha fastställt en medlemsavgift.
  • Föreningen ska vara aktiv och även orientera sig utåt.
  • Föreningen ska arbeta förebyggande och/eller rehabiliterande.
  • Föreningen ska stå för nytänkande och inom sitt område hålla sig informerad om viktiga förändringar i omvärlden.
  • Föreningens verksamhet ska bedrivas för invånare i Herrljunga kommun.
  • Föreningens möten ska hållas regelbundet och ha ett bärande innehåll.

Fördelningsprinciper

Prioritering sker av föreningar som direkt riktar sig till människor med psykiska eller fysiska funktionshinder eller/samt missbruksproblem och anhörigföreningar till dessa målgrupper.

Beviljande och omfattning av föreningsstöd bedöms utifrån de ekonomiska förutsättningar som socialnämnden har inför det kommande budgetåret.

Bidrag utbetalas inte till föreningar som får eller skulle kunna få stöd av annan kommunal nämnd/styrelse i Herrljunga kommun. Om föreningen omfattar verksamhet i mer än en kommun beräknas stödet i förhållande till invånarantalet i respektive kommun.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 25 augusti inför kommande budgetår. Till ansökan bifogas verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse.

Ange även kontaktperson, adress och kontonummer för att utbetalningen ska kunna hanteras korrekt.

För sent inkommen ansökan behandlas om det finns medel över efter hantering av ansökningar som inkommit i tid.

Ansökan skickas till Herrljunga kommun, Socialförvaltningen, Box 201, Torget 1, 524 23 Herrljunga.