Barnkonventionen- ny lag från 2020

Här kan du läsa mer om vad den nya lagen innebär för din förening

Fyra barn leker utomhus med höstlöv

Från och med 1 januari 2020 är FN:s Barnkonvention lag i Sverige.

Redan i dag står det i Riksidrottsförbundets stadgar att all idrott för barn ska utgå från just barnkonventionen. Vad innebär då den nya lagen för idrottsrörelsen och föreningslivet?

Herrljunga Kommun följer beslutet, vilket innebär att alla föreningar och organisationer som arbetar med barn och ungdomar i föreningsverksamhet och som söker stöd/bidrag av Herrljunga Kommun från 2022 ska ha antagit barnkonventionen i sina stadgar.

Ett arbete är på uppstart för hur man som förening kan arbeta vidare utifrån Barnkonventionen.

Barnkonventionen

1 januari 2020 blev FN´s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, lag i Sverige. Barnkonvention består av 54 artiklar som slår fast vilka rättigheter barn ska ha, varav 4 artiklar kallas för grundartiklar:

 • Artikel 2: alla barn har samma rättigheter och lika värde
 • Artikel 3: barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
 • Artikel 6: alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling
 • Artikel 12: alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

Artikel 31

 • Artikel 31 i barnkonventionen
  Handlar om barns rätt till lek, vila och fritid och är central för barn och unga inom föreningslivet. Anpassat till barnets ålder, ska barn få vara med att leka och utvecklas, vuxna ska uppmuntra och tillhandahålla meningsfull fritidsverksamhet. Genom att lyfta alla barns rätt till lek, vila och fritid poängteras att just alla barn ska ges möjlighet att delta.

Två grunder i Barnkonventionen

Barnkonvention utgår från bland annat två viktiga grunder:

Barn som rättighetsbärare

Barnkonventionen pratar om barn som rättighetsbärare. Det betyder att samhället, vuxna, alla vi runt barn som ofta bestämmer över barn och har makt över barn behöver se att barn har rättigheter och att vi är skyldiga att tillgodose barn deras rättigheter – enligt lag.

För att det ska kunna hända behöver en normförskjutning göras där vi också låter barn vara delaktiga i beslut, och ha inflytande över sina liv. Och att det sätter som som vana – alltid inkludera barn! Inte välja vilka frågor/områden/handlingsplaner som barn kan få vara med och bestämma i - gör som en vana att alltid prata med barn om deras tankar/förslag/perspektiv i allt som påverkar barn direkt eller indirekt.

De 3 perspektiven

Barnperspektivet

Barnperspektivet innebär att vuxna, så långt som möjligt, sätter sig in i barnets situation för att bättre kunna ta tillvara barnets intresse och verka för barnets bästa. Barnkonventionen uttrycker ett förhållningssätt till barn som sätter barnet i fokus vid beslut eller åtgärder. Dessa kan beröra ett enskilt barn eller en grupp av barn.

Barnets perspektiv

Barnperspektivet och barnets perspektiv är inte samma sak. Barnets perspektiv är barnets egen berättelse och tolkning - vilket är en viktig del i att göra barnet delaktig och säkerställa barnets inflytande och egenmakt.

Barnrättsperspektivet

Barnrättsperspektiv innebär att ta hänsyn till de juridiska rättigheter som barn har och att säkerställa barnets rättigheter i åtgärder eller vid beslut som rör barn. Ett barnrättsperspektiv genomsyrar en verksamhet när:

 • barnets fulla människovärde och integritet respekteras
 • barnets utveckling samt rätt till liv och hälsa beaktas
 • barnet inte diskrimineras på grund av härkomst, kön, religion, funktionshinder eller andra liknande skäl
 • barnets bästa, både på lång och kort sikt, uppmärksammas och övervägs i alla beslut som berör dem direkt eller indirekt
 • barnet får möjlighet att säga sin mening och får den respekterad
 • tillräckliga resurser avsätts för att främja barnets rättigheter
 • barn och vuxna har god kunskap om barnets rättigheter

Lokalt arbete

I Herrljunga arbetar vi med att införliva Barnkonventionen i vårt dagliga arbete. Kommunen kommer till exempel ha mer fokus på samverkan mellan våra förvaltningar, för barns bästa. Kommunen kommer också ha mer dialog med barn för att öka barns inflytande och delaktighet – något som Barnkonventionen säger är viktigt.

För att detta ska genomsyra alla delar i samhället, kommunen, verksamheter behövs en normförskjutning - det ska ske genom politisk förankring och politiska beslut – ett ständigt pågående arbete, men det är också ett arbete som ska riktas direkt till barnen. Kommunen har nyligen tagit fram en jämställdhetsplan som inkluderar Barnkonventionen och har en aktivitet som innefattar att politiken ska ta hänsyn till barnets bästa, samt att vi vid alla jämställdhetsaktiviteter behöver inkludera barn dvs prata om ”flickor och pojkar” – inte bara ”kvinnor och män”.

Läs mer om jämställdhetsplanen Pdf, 306.8 kB.

Om du är under 18 år finns mer information till dig här:

Länkar för mer information