Ansökan och utbetalning

Foto visar händer på en laptops tangentbord

När du har läst de allmänna bestämmelserna för föreningsbidrag, undersökt vilken bidragsform som passar din förening samt säkerställt att din förening uppfyller kriterierna att söka bidraget återstår det att skicka in ansökan.

Att kontrollera innan du skickar in ansökan

 • Är din ansökan komplett? Du måste skicka in en komplett ansökan senast sista ansökningsdag för den bidragsform du söker. Vid för sent inkommen ansökan, helt eller till delar, sätts eventuellt beviljat belopp ned med ett antal procent beroende på hur sent du skickar in.
 • De ansökningar som görs via föreningsregistret har en utsatt tid för när bidragen är öppna för ansökan. Om en förening vill göra en försenad ansökan, måste kontakt tas med handläggare på kommunen.
 • Har din förening en alkohol- och drogpolicy samt en utsedd droginformatör? För att få stödet aktivitetsstöd eller drift och lokalstöd för föreningsdriven lokal eller hyrd lokal beviljat måste detta finnas. Föreningen ska även i sin verksamhetsberättelse redovisa vad man, under året, gjort i drogpreventivt syfte.
 • Komplett ansökan ska vara kommunen tillhanda senast sista ansökningsdag.
  Ansökan görs i Föreningsregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Vid försent inkommen ansökan, helt eller till delar, sätts eventuellt belopp ned.
  1-7 dagar för sent. Avdrag 10%
  8-14 dagar för sent. Avdrag 20%
  15-21 dagar för sent. Avdrag 30%
  22-28 dagar för sent. Avdrag 40 %
  Ansökan som inkommer mer än 28 dagar för sent. Då utbetalas endast 35% av det uträknade bidraget ut, som beräknats på de uppgifter föreningen lämnat in.

Utbetalning

Stöd betalas endast ut till den sökande förenings registrerade post- eller bankgiro.

Utbetalning av de löpande stöden sker inom 3 månader från sista ansökningsdag för respektive stöd såvida inte särskilda skäl föreligger. Exempelvis då fördjupad kontroll vidtagits.

Granskning och kontroll

Föreningens styrelse ansvarar för inlämnade uppgifters riktighet. Varje år kontrolleras ett antal föreningar. De väljs ut av olika orsaker, till exempel att ansökan är felaktigt ifylld, att föreningen uppvisar en stor ökning av antal aktiviteter eller genom slumpen.

I särskilda fall, och efter beslut av kommunstyrelsen, kan kommunen i efterhand kontrollera grund för ansökan i upp till tre år från ansökningsdatum räknat.

Vid en kontroll ska allt material, föreningen innehar, ställas till kommunens förfogande. Om det visar sig att felaktiga uppgifter lämnats eller brister i ansökan, kan föreningen i vissa fall bli avstängd eller få krav på återbetalning.

Återbetalning av stöd kan krävas om:

 • stödet har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.
 • stödet inte används för det ändamål det beviljats för.
 • mottagaren inte inlämnar sådana handlingar och andra uppgifter som begärts in från föreningen.

Rättelse och omprövning

Ändring av beslut kan ske genom rättelse eller omprövning. Beslut som innehåller uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende får rättas av den som meddelat beslutet. Omprövning av beslut får ske om beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av annan anledning är uppenbart felaktigt. Beslut om rättelse eller omprövning fattas av det organ som har meddelat beslutet. Beslut till nackdel för förening får inte fattas förrän föreningen getts möjlighet att yttra sig.

Missbruk/misskötsel

Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att föreningen stängs av från fortsatt stödgivning. Eventuell prövning och tolkning av dessa regler förs av Fritid/Tekniska förvaltningen.