Föreningsbidrag

Det första du måste kontrollera för att få föreningsbidrag är att din förening uppfyller de allmänna bestämmelserna för föreningsstöd. Det innebär att din förening måste uppfylla de krav som ställs från alla bidragsformerna i Herrljunga kommun. 

Checklista allmänna bestämmelser efter riktlinjer tagna 20201001

För föreningar som söker aktivitetstöd samt drift och lokalstöd under 2021 finns möjligheter att söka stöd på 2019 års underlag.
Bifoga senaste årshandlingar och skriv på er ansökan att ni söker på underlag från 2019.
För drift och lokalstöd så ska lokalhyran bifogas med underlag från 2020. För samllingslokaler så ska även verksamhetstillfällen i lokalerna under 2020 sändas med in.
Ange på ansökningsblankett att ni söker på 2019 års underlag. Dessa handlingar behöver ni inte sända in då ni redan skickat in dessa för ansökan som var för 2020.

Läs igenom checklistan för att kontrollera om din förening uppfyller kraven för föreningsbidrag. Föreningen ska:

 • Vara minst 10 medlemmar i åldern 7-25 år.
  Undantag gäller föreningar som söker driftstöd för samlingslokal, stöd till kulturarrangemang-/projekt och för särskilda satsningar.
 • Driva ideel verksamhet för barn och ungdomar i ålder 7-25 år. Gäller ej för de föreningar som söker stöd för samlingslokal.
 • Ha valt en styrelse och uppfört stadgar, det vill säga interna regler för föreningen för aktuell ansökningsperiod.
 • Ha stadgar som godkännts av medlemmar, styrelse som består av minst tre personer, samt revisor.
 • I stadgarna ska det tydligt framgå att alla har rätt att bli medlemmar i föreningen och delta i verksamheten.
 • En godkänd förening och bedriva av kommunen godkänd verksamhet.
 • Föreningen ska ha sitt säte i Herrljunga kommun.
 • Vara uppbyggd på demokratiska principer
 • Ge alla oavsett kön, religiös tillhörighet samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att delta.
 • Ha ett organisationsnummer och ett bank- eller plusgironummer. Detta krävs för att bidrag ska kunna betalas ut till föreningen
 • Vid barn- och ungdomsverksamhet vara fullkomligt fri från alkohol och andra droger.
 • För att erhålla aktivitetstöd ska föreningen ha en alkohol- och drogpolicy samt en utsedd droginformatör. Föreningen, ska även i sin verksamhetsberättelse redovisa vad man under året gjort i drogpreventivt syfte.
 • Föreningar som under föregående år sökt stöd hos kommunen genom avtal eller löpande stöd såsom aktivitetsstöd eller driftstöd ska senast 1 maj inkomma följande handlingar.
  ( om förening har årsmöte senare under året (efter 1 maj) ska detta meddelas vid ansökan och inkomma med handlingar efter det att årsmöte har hållits.)
  - Uppdatera uppgifter i föreningsregistret
  Det är föreningen som ansvarar för de uppgifter som läggs upp för föreningen och uppdaterar kontaktuppgifter till styrelsen registret.
  - Verksamhetsberättelse
  - Verksamhetsplan
  - Ekonomisk berättelse, resultat och balansräkning, bestyrkt
  - Revisionsberättelse
  - Årsmötesprotokoll
  Policydokument som föreningar har kan laddas upp på föreningens sida i föreningsregistret.
  - Jämställdhetspolicy
 • För föreningar som har barn och ungdomsverksamhet eller anordnar evenemang för barn och ungdomar.
  - Intyg på att barnkonventionen följs om föreningen har barn och ungdomsverksamhet eller har evenemang för barn och ungdomar. Denna kan också läggas i föreningens stadgar. Ladda då upp föreningens stadgar i föreningsregistret.
  - Alkohol och drogpolicy dokument laddas upp på föreningens sida i föreningsregistret.
 • Förening som erhåller stöd är skyldig att lämna kommunen sådan insyn i verksamheten att kontroll av stödanvändningen kan genomföras.

Om din förening uppfyller dessa allmänna bestämmelser går du vidare till steg två och söker det föreningsstöd som passar din förening.