Föreningsbidrag- riktlinjer och checklista

Det första du måste kontrollera för att få föreningsbidrag är att din förening uppfyller de allmänna bestämmelserna för föreningsstöd. Det innebär att din förening måste uppfylla de krav som ställs från alla bidragsformerna i Herrljunga kommun. 

Fritids riktlinjer för bidrag till ideella föreningar tagna 2020-10-01 samt information om tillfällig förändring av bidrag på grund av covid-19 pandemin under 2021.

Tillfällig ändring av föreningsstöden under 2021på grund av covid -19 pandemin.

Efter beslut i KS 2020-12-14 kan ideella föreningar som påverkats ekonomiskt på grund av spridningen av covid-19, söka stöd på underlag från 2019.
Denna aktivitet innebär att ideella föreningar möjliggörs att ansöka om drift- och lokalstöd samt aktivitetsstöd på det underlag som de redovisade för verksamhetsåret 2019, om detta gör det mer fördelaktigt för föreningen.

Drift- och lokalstödsansökan 2021

För drift och lokalstöd så ska lokalhyran bifogas med underlag från 2020. För samllingslokaler så ska även verksamhetstillfällen i lokalerna under 2020 sändas med in.
Ange på ansökningsblankett att ni söker på 2019 års underlag. Handlingar behöver inte bifogas , då dessa handlingar finns arkiverade.

Aktivitetsstöd 2021

Aktivitetstödansökan för vårens aktiviteter 2021 görs i nya föreningsregistret, här fyller föreningen i ansökan utifrån vårens aktiviteter 2021. Utbetalning kommer att göras på det underlag som är mest fördelaktigt för föreningen. 2019 års underlag jämförs med 2021 år underlag.

Inlämnande av årshandlingar 2021

På grund av att flertalet föreningar har senarelagt sina årsmöte som en följd av covid-19, så kan föreningar inkomma med årshandlingar efter det att årsmötet varit 2021. Detta meddelas handläggare vid inlämnande av respektive ansökan.

Checklista föreningsbidrag

Läs igenom checklistan för att kontrollera om din förening uppfyller kraven för föreningsbidrag.

Fritids riktlinjer för bidrag till ideella föreningar uppdaterades 2020-10-01 och gäller från 2021-01-01

Föreningen ska:

 • Vara minst 10 medlemmar i åldern 7-25 år.
  Undantag gäller föreningar som söker driftstöd för samlingslokal, stöd till kulturarrangemang-/projekt och för särskilda satsningar.
 • Driva ideell verksamhet för barn och ungdomar i ålder 7-25 år. Gäller ej för de föreningar som söker stöd för samlingslokal.
 • Ha valt en styrelse och uppfört stadgar, det vill säga interna regler för föreningen för aktuell ansökningsperiod.
 • Ha stadgar som godkänts av medlemmar, styrelse som består av minst tre personer, samt revisor.
 • I stadgarna ska det tydligt framgå att alla har rätt att bli medlemmar i föreningen och delta i verksamheten.
 • En godkänd förening och bedriva av kommunen godkänd verksamhet.
 • Föreningen ska ha sitt säte i Herrljunga kommun.
 • Vara uppbyggd på demokratiska principer
 • Ge alla oavsett kön, religiös tillhörighet samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att delta.
 • Ha ett organisationsnummer och ett bank- eller plusgironummer. Detta krävs för att bidrag ska kunna betalas ut till föreningen
 • Vid barn- och ungdomsverksamhet vara fullkomligt fri från alkohol och andra droger.
 • För att erhålla aktivitetstöd ska föreningen ha en alkohol- och drogpolicy samt en utsedd droginformatör. Föreningen, ska även i sin verksamhetsberättelse redovisa vad man under året gjort i drogpreventivt syfte.
 • Föreningar som under föregående år sökt stöd hos kommunen genom avtal eller löpande stöd såsom aktivitetsstöd eller driftstöd ska senast 1 maj inkomma följande handlingar.
  ( om förening har årsmöte senare under året (efter 1 maj) ska detta meddelas vid ansökan och inkomma med handlingar efter det att årsmöte har hållits.)
  - Uppdatera uppgifter i föreningsregistret
  Det är föreningen som ansvarar för de uppgifter som läggs upp för föreningen och uppdaterar kontaktuppgifter till styrelsen registret.
  - Verksamhetsberättelse
  - Verksamhetsplan
  - Ekonomisk berättelse, resultat och balansräkning, bestyrkt
  - Revisionsberättelse
  - Årsmötesprotokoll
 • Policydokument som föreningar har kan laddas upp på föreningens sida i föreningsregistret eller skickas till komunen.
  - Jämställdhetspolicy (gäller från och med 2023-01-01 för föreningar som söker stöd eller som har stödavtal med kommunen.)
  För föreningar som har barn och ungdomsverksamhet, anordnar eller medverkar i arrangemang för barn och ungdomar.
  - Policy på att föreningen följer Barnkonventionenöppnas i nytt fönster - gäller från och med 2020-01-01.
  - Alkohol och drogpolicyöppnas i nytt fönster dokument laddas upp på föreningens sida i föreningsregistret.
 • Förening som erhåller stöd är skyldig att lämna kommunen sådan insyn i verksamheten att kontroll av stödanvändningen kan genomföras.
 • Gå vidare till information om kommunala föreningsbidragöppnas i nytt fönster (Öppnas i nytt fönster).

Om din förening uppfyller dessa allmänna bestämmelser går du vidare till steg två och söker det föreningsstöd som passar din förening.