Kommunala föreningsbidrag

Det andra du måste ta reda på är vilket föreningsbidrag som passar till din förening. Det finns sju stycken föreningsbidrag att söka i kommunen. Nedan visas en kort beskrivning om varje bidrag.

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstödet syftar till att stödja förekomsten av meningsfull, lockande och ledarledd barn och ungdomsverksamhet. Det här föreningsbidraget riktar sig till föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet.

Drift- och lokalstöd

Drift- och lokalstöd syftar till att bidra till utbud av funktionella lokaler och anläggningar för utövande av fritidsverksamhet.

Snabba slanten

Snabba slanten är ett bidrag som syftar till att främja ungdomars entreprenörsförmåga samt bredda utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter för unga i Herrljunga kommun. Ungdomars eget skapande och kreativitet, inflytande och delaktighet ska främjas genom detta bidrag.

Socialnämndens föreningsbidrag

I Herrljunga kommun finns det möjlighet för föreningar som arbetar förebyggande och rehabiliterande att söka stöd från socialnämnden.

Stöd till kulturarrangemang- och projekt

Stöd till kulturarrangemang/-projekt syftar till att stärka medborgarnas tillgänglighet till kvalitativa och nyskapande kulturupplevelser.

Särskilda överenskommelser

Särskilda överenskommelser kan bli aktuella i det fall övriga förekommande stödformer inte är tillämpliga.

Utvecklingsstöd för investeringar och satsningar

Utvecklingsstödet för investeringar och satsningar syftar bland annat till att skapa funktionella lokaler för föreningslivet i Herrljunga kommun samt att stärka möjligheten till kompetensutveckling i föreningslivet.