Aktivitetsstöd

För att få aktivitetsstöd måste din förening kunna visa att ni uppfyller vissa kriterier. Läs igenom checklistan för att säkerhetsställa att din förening uppfyller kraven för att ansöka om aktivitetsstöd.

Sista ansökningsdag

Aktivitetsstöd kan sökas två gånger per år.

25 februari - Stöd söks i nya Föreningsregistret
Här söker man för höstens aktiviteter, perioden 1 juli till 31 december.

25 augusti - Stöd söks i nya Föreningsregistret.
Här söker man för vårens aktiviteter, perioden 1 januari till 30 juni.

Checklista aktivitetsstöd

Syftet

är att bidra till föreningslivet genom att uppmuntra till en meningsfull och stärkande ledarledd barn och ungdomsverksamhet.

Villkor

 • Stöd utgår för sammankomster och deltagartillfällen som sker i föreningens regi.
 • Stödberättigande deltagare är personer 7-25 år och medlemmar i föreningen under som föreningen söker aktivitetstöd
 • Minst 70% av den verksamhet som ska ligga till grund för stöd ska vara knuten till förenigen godkända verksamhet, resterande 30% kan vara därtill naturligt anknuten verksamhet.

En sammankomst ska vara i linje med föreningens verksamhet och idé för barn och ungdom och särskilt inriktas mot att:

 • utveckla alla barns och ungdomars möjligheter till allsidig fritidsaktivitet efter vars och ens fysiska och psykiska förutsättning samt
 • utveckla kvalititeten i det lokala föreningslivets barn. och ungdomsverksamhet, så att verksamheten främjar en god etik, ökat deltagande, ideelt engagemang, jämställdhet och integration.

En sammankomst ska vara ledarledd gruppaktivitet:

 • Sammankomster och deltagartillfällen sker i föreningens regi.
 • En sammankomst ska ligga i linje med föreningens verksamhet och idé för barn och ungdomar.
 • Sammankomsterna ska särskilt inriktas mot att utveckla barns, ungdomars, och funktionshindrades möjligheter att få allsidig fritidsaktivitet efter sin egna fysiska och psykiska förutsättning.
 • Sammankomsterna ska utveckla kvalitén i föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet samt i idrottsverksamheten i helhet. Verksamheten främjar en god etik, ökat deltagande, ideellt engagemang, jämställdhet och integration.
 • En sammankomst ska vara en ledarledd gruppaktivitet.
 • En sammankomst ska omfatta minst 3 stödberättigade deltagare utöver ledare.
 • Stödberättigade deltagare är barn och ungdomar i åldern 7-25 år som är medlem i föreningen och som aktivt deltar i föreningens godkända verksamhet.
 • En sammankomst ska pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning.
 • Ledare ska ha rimliga kvalifikationer och vara utsedd av föreningen. Ledare ska vara lägst 13 år och kan inte redovisningsmässigt vara ansvarig för flera grupper samtidigt.
 • En deltagare får endast räknas en gång per dag och förening.
 • Minst 70 % av den verksamhet som ligger till grund för föreningsstödet ska vara knuten till föreningens godkända fritidsverksamhet, resterande 30 % kan vara därtill naturligt anknuten verksamhet.
 • Vid varje aktivitet ska närvaro på deltagare och ledare redovisas. Redovisningen ska vara en sammanställning som inkluderar föreningens namn, verksamhet, aktivitet, plats, datum, tider, deltagares och ledares namn, födelsedata, kön och närvaro. Redovisningen ska undertecknas av ansvarig ledare.
  Föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet kan föra närvaro i LOK
  Föreningar som är anslutna till annat förbund kan föra närvaro i Kommunens föreningsregister.
 • Föreningen kan få föreningsstöd för maximalt 30 deltagare per sammankomst. För deltagare och ledare inom idrott för funktionshindrade (parasport) finns ingen övre åldersgräns.
 • Barn- och ungdomsverksamhet vara fullkomligt fri från alkohol och andra droger.
 • För att erhålla aktivitetsstöd ska föreningen ha en alkohol- och drogpolicy samt en utsedd droginformatör. Föreningen, ska även i sin verksamhetsberättelse redovisa vad man under året gjort i drogpreventivt syfte.
 • Jämställdhetspolicy/värdegrundspolicy - ett krav för stöd från 2023 är att föreningar har en antagen jämställdhetspolicy/värdegrundspolicy eller att man kan visa att man i föreningen påbörjat arbetet med en jämställdhetspolicy/värdegrundspolicy under 2023. Det går bra att ladda ned stadgar där policy för jämställdhet/värdegrund finns med.

  Föreningar som vill arbeta med en redan framtagen jämställdhetspolicy/värdegrundspolicy eller arbeta fram en policy, har möjlighet att anmäla föreningen till utbildningen Utmärkt förening där alla föreningar inom kommunen kan anmäla sig.
  Policyn/Stadgar kan laddas upp direkt i föreningsregistret på föreningens sida i samband med Aktivitetstödsansökan eller drift-lokalstödsansökan.
 • Varje år omfattar två ansökningsperioder:
  1/1-30/6 (våren) med ansökningsdatum senast 25/8
  1/7-31/12 (hösten) med ansökningsdatum senast 25/2
 • Komplett ansökan ska vara kommunen tillhanda senast sista ansökningsdag. Vid försent inkommen ansökan, helt eller till delar, sätts eventuellt belopp ned. mer information hittar du i fliken Ansökan och utbetalning Öppnas i nytt fönster..
 • Senast 1 maj ska föreningar som sökt stöd föregående år skicka in årshandlingar till kommunen. De föreningar som har årsmöten senare under året, skickar in årshandlingar efter föreningens årsmötet har hållts.
  Läs mer på sidan för Föreningsbidrag vilka handlingar som föreningen ska skicka in. Checklista för föreningsbidrag.
 • Föreningar som ansöker om stöd ska årligen uppdatera uppgifter i föreningsregistret.

Skapa och godkänna kommunfil för föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet

Idrottsföreningar som ska söka aktivitetsstöd måste skapa och godkänna Kommunfil i LOK-stöd på Riksidrottsförbundets hemsida.

Viktigt!
Det är viktigt att ni bockar i rutan "Skapa kommunfil", "Välj fil för den period som ansökan avser " och ”Tillåt kommun att hämta kommunfil”.
Kommunen kommer aldrig att hämta filen utan det är ni som förening som gör det.
För att ansökningasystemen ska synkas ihop är det viktigt att ni gör alla stegen i att skapa och godkänna kommunfilen.

Det tar cirka en dag att få filen skapad!
Så tänk på att skapa filen någon dag före ni ska söka stöd via föreningsregistret.

Kommunfilen skapas av föreningsadministratör som har inloggning till Idrottonline med behörighet att söka bidrag.

Läs mer om Kommunfil på Riksidrottsförbundets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Manual: Skapa och godkänna Kommunfil Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Info för kultur & intresseförening

Föreningsregistret kan idagsläget endast kopplas emot Riksidrottsförbundet vid aktivitetstödsansökan.

Kultur och intresseföreningar kan välja att redovisa sammankomster och deltagartillfällen på föreningens sida i föreningsregistret, detta underlättar en Aktivitetstödsansökan.
Här får föreningen ge inlogg till de i föreningen som ska redovisa gruppdeltagare och medlemmar.

Föreningar som väljer att inte redovisa sammankomster eller deltagartilfällen i föreningsregistret utan gör detta i andra system. I ansökan måste därför uppgifter fyllas i utifrån sammanställning gjord för aktiviteter som avser ansökningsperioden och bifoga kopior på deltagartillfällen samt sammanställning. Detta görs genom att ladda upp filer i anslutning till ansökan.

I ansökan så ska också antalet medlemmar för föregående år redovisas.

Har du frågor eller behöver stöd vid aktivitetstödsansökan via föreningsregistret skicka e-post till foreningsliv@herrljunga.se.
Du kan också läsa mer på sidan om Föreningsregistret Öppnas i nytt fönster..

Gör en Kommunal Aktivitetsstödsansökan

Ansökan för aktivitetsstöd görs via föreningsregistret.
Herrljunga kommuns Föreningsregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan höst öppen 1 juli - 25 augusti
Ansökan vår öppen 1 januari - 25 februari

OBS!
Den som ska söka stöd för förening, ska

 • av föreningen fått behörighet att logga in på föreningens sida. För detta behöver den som ska söka stöd läggas in med kontaktuppgifter samt personnummer så att hen kan logga in med Mobilt-bank-Id i registret.
 • Det är handläggare på kommunen som ger behörighet till den/de person/personer i föreningen som ska kunna söka bidrag.
 • Förening kontaktar handläggare på kommunen angående vem som ska ha behörighet för att söka bidrag.

Aktivitetsstöd

Har du frågor eller behöver stöd vid aktivitetstödsansökan i nya föreningsregistret skicka e-post till foreningsliv@herrljunga.se.

Årshandlingar


 • Föreningar som söker stöd ska årligen inkomma med årshandlingar senast 1 maj.
 • Föreningar som håller årsmöte efter 1 maj meddelar detta vid ansökan och inkommer med handlingar efter årsmöte har hållits.
  (Vad som ska bifogas ansökan och vilka årshandlingar som föreningen ska inkomma med går att läsa på sidan Bidrag till föreningar - Föreningsbidrag kriterier Öppnas i nytt fönster.).