Drift- och lokalstöd

Inom bidragsformen för drift- och lokalstöd kan din förening ansöka om tre olika föreningsbidrag beroende på vilka förutsättningar din verksamhet har.

Sista ansökningsdag är 1 maj

Sista ansökningsdag för alla drift- och lokalstöd är den 1 maj.

Från och med 2022 görs ansökan i nya föreningsregistret.

Ansökan för drift- och lokalstödsansökan är öppen från den 1 mars - 1 maj.

Nedan listas handlingar som ska bifogas respektive ansökan.
Om er förening har årsmöte senare efter den 1 maj så lämnas information om detta vid ansökan och laddar upp handlingar i föreningsregistret efter årmötets genomförande.

 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Verksamhetsplan
 • Resultat- och balansräkning, bestyrkt
 • Revisionsberättelsen (Underskriven)
 • Räkenskaper som endast avser lokalen/anläggningen ska i redovisas separat i en upprättad resultaträkning med inkomster och utgifter.

För drift- och lokalstöd för Samlingslokal bifoga också följande handlingar.

 • Förteckning över verksamhets tillfällen.
  Föreningen måste ha uppnått minst 20 verksamhetstillfällen under föregående år.
 • Har föreningen en Jämställdhetspolicy så ska denna läggas in i föreningsregistret. Om den finns med inskriven i föreningens stadgar så kan föreningens stadgar laddas upp på föreningens sida i föreningsregistret.
  (Krav från och med 2023)

Komplett ansökan ska vara kommunen tillhanda senast sista ansökningsdag. Vid försen inkommen ansökan, helt eller till delar, sätts eventuellt belopp ned. Läs mer på sidan om Kommunala föreningsbidrag

Gemensamma regler drift- och lokalstöd

Sammanvägning

 • Om en förening är föremål för flera former av drift- och lokalstöd sammanvägs allt innan stöd beräknas.

Ansökan

 • Ansökan görs på underlag vad avser intäkter och kostnader avseende föregående år
 • Endast ett av stöden, driftstöd för föreningsdriven anläggning/lokal respektive driftstöd - samlingslokal, kan sökas för en och samma lokal.
 • Ansökan ska ha inkommit senast den 1 maj. Bifogade årshandlingar ska bifogas ansökan.

Utbetalning

 • Stöd utbetalas endast till den sökande föreningens registrerade post- eller bankgiro.
 • Utbetalning av stöd sker inom 3 månader från sista ansökaningsdag för respektive stöd såvida inte särskilda skäl föreligger. Exempelvis då försjupad kontroll vidtagits.

Driftstöd till föreningsdriven anläggning/lokal

En föreningsdriven anläggning/lokal är anpassad och används i första hand till föreningens egen verksamhet.
Denna ansökan bygger på att föreningen har aktiviteter för unga i ålder 7-25 år och baseras på föregånde års aktivitetstödsansökan vår och höst.

Gå igenom checklistan för att säkerställa att din förening uppnår alla krav för att söka bidraget.

Checklista

 • Driftstöd kan sökas av föreningar som driver egna anläggningar eller genom långsiktiga avtal (minst 10 år) driver anläggning som ägs av kommunen eller annan aktör.
  Avtalet ska vara godkänt av kommunen för att stöd ska kunna medges.
 • Är lokalen subventionerad utgår ej ersättning.
 • Lokalen/anläggningen ska vara möjlig att hyra för andra föreningar, skolor och allmänheten.
 • Räkenskaper som endast avser lokalen/anläggningen ska i ansökan redovisas separat i en upprättad resultaträkning med inkomster och utgifter.
 • Driftstödet beräknas på faktisk nettokostnad för lokal/anläggning genom redovisat antal deltagartillfällen enligt reglerna för kommunalt aktivitetsstöd.
  Om kvoten överstiger den fastställda nivån medges stöd med upp till det fastställda maxstödet per deltagartillfälle.
 • Stödberättigande underlag är årlig driftkostnad för i förekommande fall: lokalhyra/arrende, brandförsäkring, uppvärmning, sotning, el, vatten och avlopp samt sophämtning.
 • Lokalen/anläggningen ska i räkenskaperna redovisas på sådant sätt att utgifter och inkomster, som endast avser lokalen/anläggningen, redovisas separat på en för lokalen/anläggningen upprättad resultaträkning.

Lokalstöd gällande hyrd lokal

Gå igenom checklistan för att säkerställa att din förening uppnår alla krav för att söka bidraget.

Checklista

 • Lokalstöd kan medges då föreningen hyr lokal för kortare tid (minst 1 år), av kommunen eller av annan aktör.
 • Är lokalen subventionerad utgår ej ersättning
 • Lokalstöd gällande hyrd lokal beräknas på faktisk nettokostnad för lokal/anläggning genom redovisat antal deltagartillfällen enligt reglerna för kommunalt aktivitetsstöd.
  Om kvoten överstiger den fastställda nivån medges stöd med upp till det fastställda maxstödet per deltagartillfälle.
 • Stödberättigande underlag är årlig lokalkostnad för i förekommande fall: lokalhyra, brandförsäkring, uppvärmning, sotning, el, vatten och avlopp samt sophämtning.
 • Lokalen/anläggningen ska i räkenskaperna redovisas på sådant sätt att utgifter och inkomster, som endast avser lokalen/anläggningen, redovisas separat på en för lokalen/anläggningen upprättad resultaträkning.

Driftstöd till samlingslokal

En samlingslokal är lokal för allsidig användning till exempel möten, studieverksamhet, och kulturell verksamhet. Lokalen ska kunna hyras av organisationer och privatpersoner. Exempel på samlingslokaler är Bygdegårdar, Folkets hus, Folk parker. Gå igenom checklistan för att säkerställa att din förening uppnår alla krav för att söka bidraget.

Checklista

 • Driftstöd kan sökas av föreningar som driver egen samlingslokal
 • Föreningen ska vara ansluten till godkänd riksorganisation. Om sådan saknas ska föreningen godkännas av kommunen.
 • Föreningen måste ha uppnått minst 20 verksamhetstillfällen under föregående år.
  Förteckning över verksamhetstillfällen bifogas i ansökan.
 • Uthyrningstillfällen till hyresgäst som i sin tur bedriver kommersiell verksamhet är inte stödberättigad liksom egna aktiviteter i samband med underhåll och skötsel av anläggningen/byggnaden
 • Räkenskaper som endast avser lokalen/anläggningen ska i redovisas separat i en upprättad resultaträkning med inkomster och utgifter.
 • Lokalen/anläggningen ska i räkenskaperna redovisas på sådant sätt att utgifter och inkomster, som endast avser lokalen/anläggningen, redovisas separat på en för lokalen/anläggningen upprättad resutaträkning.

Ansökan görs i Föreningsregistret

Länk till Föreningsregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Info till den som ska söka bidrag för föreningens räkning.

Den som ska söka bidrag för förening, ska av föreningen fått behörighet att söka bidrag och och möjlighet att loggga in på föreningens sida i föreningsregistret.
För detta behöver den som ska söka bidrag läggas in med:

 • Kontaktuppgifter (namn, e-post och mobilnummer)
 • Personnummer lägga upp, så att hen kan logga in med Mobilt-bank-Id i registret.
 • Inläggning av kontaktuppgifter görs av behörig person i föreningen.
 • Kontaktperson meddelar handläggare på kommunen vem i föreningen som ska söka bidrag Handläggare på kommunen ger behörighet till den eller de i föreningen som ska kunna söka bidrag.