Särskilda överenskommelser

Särskilda överenskommelser kan bli aktuella i det fall övriga förekommande stödformer inte är tillämpliga. Exempel då särskilda överenskommelser kan träffas är vid upplåtelse av kommunala anläggningar under längre tid.

Mycket stor restriktivitet ska råda vid ingång av nya och vid förlängning av befintliga avtal då särskilda överenskommelser riskerar sätta fastlagd prioritering ur spel.

Särskilda överenskommelser ska skrivas i avtalsform där respektive parts åtagande klargörs. För att ansöka om den här bidragsformen, kontakta föreningslivsutvecklare eller fritidschef.