Socialnämndens föreningsstöd

I Herrljunga kommun finns det möjlighet för föreningar som arbetar förebyggande och rehabiliterande att söka stöd från socialnämnden.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för Socialnämndens föreningsstöd är den 25 augusti och ansökan ska avse kommande budgetår.

Checklista socialnämndens föreningsstöd

För att ansöka om stödet måste din förening uppfylla vissa kriterier. Läs igenom checklistan för att säkerhetsställa att din förening kan ansöka om stödet.

  • Föreningen får inte vara enbart beroende av bidrag, för sin fortsatta existens. Föreningen ska ha fastställt en medlemsavgift.
  • Föreningen ska vara aktiv och utåt orienterad.
  • Föreningen ska arbeta förebyggande och/eller rehabiliterande.
  • Föreningen ska vara positivt inställd till nytänkande och hålla sig informerad om viktiga förändringar i omvärlden inom sitt område.
  • Föreningens verksamhet ska bedrivas för invånare i Herrljunga kommun.
  • Föreningens möten ska hållas regelbundet och ha ett bärande innehåll.
  • Till ansökan bifogas: verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse.

Prioritering

Prioritering sker av föreningar som direkt riktar sig till människor med psykiska eller fysiska funktionshinder och/eller missbruksproblem samt anhörigföreningar till dessa målgrupper.

Utbetalning

Bidrag betalas inte ut till föreningar som får eller skulle kunna få stöd av annan kommunal nämnd/styrelse i Herrljunga kommun. Om föreningen omfattar verksamhet i mer än en kommun beräknas stödet i förhållande till invånarantalet i respektive kommun. För att utbetalningen ska kunna hanteras korrekt bör du ange kontaktperson, adress och kontonummer.

Beviljande och omfattning av föreningsstöd bedöms utifrån de ekonomiska förutsättningar som socialnämnden har inför det kommande budgetåret.

Ansökan skickas till Herrljunga kommun, Socialförvaltningen, Box 201, Torget 1, 524 23 Herrljunga.