Stöd till vandringsleder

Information till dig som är ansvarig för en vandringsled.

Vandrare som går på spång. Man ser endast kängorna.

För vandringsledsansvariga föreningar

Det finns möjligheter för föreningar som har hand om vandringsleder att skriva ett fadderavtal med kommunen, för stöd till en vandringsled som går i Herrljunga Kommun.
Fadderavtal innebär att man skriver en överenskommelse/avtal med kommunen, med möjligheten till årligt stöd för skötsel av den vandringsled som förening har hand om. Föreningen ansvarar då för skötsel av leden under året och för detta utgår då ett vandringsledsstöd.

Tillsynsrapporter

Årligt stöd utbetalas inte automatiskt, utan utbetalas efter att föreningen inkommit med en vårtillsynsrapport gjord efter en genomgång av leden. Rapporten bör vara kommunen tillhanda senast 1 juni varje år och stöd utbetalas då i juni/juli månad till föreningen.
Bra är att en vårtillsyn görs under våren av ledmarkeringar mm. då flertalet börjar att röra sig ut i skog och mark. När gräset har kommit igång att växa i juni fram till augusti kan det vara bra att se över ledernas kontinuerligt så att gräs eller sly tas bort som skymmer ledmarkeringar.

Vårtillsyn

Stödet kallas för vårtillsyn då en översyn av leden bör göras under våren, för att se till spänger, stolpar, ledmarkeringar är i bra skick och att stigar är framkomliga efter vintern.
Ankommer rapport efter 1 juni fram till 30 november - kommer denna att behandlas vid ett senare datum.
Observera att stöd endast kan sökas för innevarande år.

Tillsyns att ladda ned och skriva ut. Word, 19.7 kB.
Tillsynsrapport att fylla i på dator. Word, 29.6 kB. Obs! Filen behöver laddas ned i datorn för att kunna skriva i den.

Kontinuerlig tillsyn av leden

Kontrollbesiktning och uppföljning

 • För att bibehålla ledens kvalitet, är det viktigt att
  ledsamordnaren eller ledansvarig följer upp
  kvalitetskriterierna regelbundet och att det
  pågår ett långsiktigt arbete med
  kvalitetssäkringen. Detta ställer krav på att det
  finns ett välfungerande system för uppföljning
  och besiktning av leden.
 • Leden bör kontrolleras årligen inför
  säsongsöppning. Brister och slitage ska
  dokumenteras och åtgärdas.
 • Ambitionen är att leden ska vara gångbar och framkomlig för vandraren med en korridor fri från hinder på ca 1 meter i bredd och 2 meter i höjd och att denna korridor ska vara fri från högt växande eller inhängande vegetation.
 • Vid ledentrén bör det sitta en karta över leden med information om leden/ledernas markering, längd, svårighetsgrad och ev information om andra leder som passerar i närheten samt bra om det finns information om rastplatser/grillplatser, vindskydd, toalett samt om det finns möjlighet att ta dricksvatten vid start eller längst leden.

Skötselplan

Föreningar som skriver avtal med kommunen ska göra en skötselplan. Här finns en Skötselplan Pdf, 423.7 kB, öppnas i nytt fönster. att ladda ned, i skötselplanen anges info om vem som har hand om tillsyn, åtgärder, kontaktansvarig mm.
Under året är det bra att föreningen ser över leden flertalet gånger, så att vandrare som går leden, har lätt för att ta sig fram längst stigar, spänger och lätt att hitta rätt. I skötselplanen kan man göra upp vem/vilka i i föreningen som ansvarar för olika delar av leden och följer upp löpande, så att leden hålls i ett bra skick.
Bra att man ser över leden kontinuerligt. Träd kan ha ramlat ned och sommartid kan gräs och sly växa fort och skymma ledmarkeringar.

Skötselplan

 • Ledförvaltaren bör ha tagit fram en skötselplan för sin del av leden.
 • Skötselplanen bör redogöra för hur ledförvaltaren avser att lösa
  den löpande skötseln samt redovisa eventuella behov av
  särskilda punktinsatser. Det bör framgå vad som ska göras, hur
  det ska göras, när skötselåtgärderna ska vara genomförda och
  vem som ansvarar för utförandet. Planen bör också definiera vad
  som ska vara gjort innan ledens huvudsakliga säsong.
 • I de fall då ledförvaltaren har delegerat delar av uppdraget till
  annan part bör det finnas en skriftlig överenskommelse dem
  emellan som redovisar uppdragets omfattning, innehåll,
  försäkringsansvar och eventuell ersättning.
 • Tillsyn och utförda åtgärder bör dokumenteras och rapporteras
  till den resurs som ansvarar för skötselplanen med tillhörande
  driftsbudget.
 • Alla som arbetar praktiskt med leden bör ha genomgått
  en skötselutbildning.

Svårighetsgrader

Dessa fyra nivåer skall användas för att gradera etappernas respektive
svårighetsgrader:

 • Mycket lätt: Leden går på så pass slätt och plant underlag att det går att ta sig
  fram längs med leden med hjälp av rullstol, rullator och barnvagn. Gäller även ev.
  spänger och broar.
 • Lätt: Leden går på mark som är plan eller har svag lutning. Ledens underlag är platt
  och jämnt, utan höga trappsteg eller hinder. Blöta partier är försedda med spång.
 • Medel: Bra framkomlighet men det kan förekomma varierande terräng. Hela
  eller delar av turen går på naturstig. Vissa nivåskillnader finns. Det kan förekomma
  blöta partier.
 • Svår: Begränsad framkomlighet på grund av branta passager och större
  nivåskillnader, som kräver god kondition. (Betyder dock inte nödvändigtvis att hela
  sträckan är svår.)

Kvalitetssäkring av led

Vill man som förening arbeta för att kvalitetssäkra en led - kontakta föreningsutvecklare/besöksnäringsansvarig för mer information, här kan du ladda ned och läsa mer om kvalitetsäkring av vandringsleder:
Internationellt Ramverk för vandringsleder. Pdf, 6.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Hållbara och kvalitetsäkrade vandringsleder i Västsverige Pdf, 20.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Vill man att vandringsleden ska lyftas i exempelvis Västsvenska turistrådets kanaler måste en Kvalitetssäkring göras av leden, gärna av någon utanför organisationen/föreningen.
Ett av kraven för att kvalitetssäkrats är att

 • Ledens sträckning ska vara väl förankrade med respektive markägare där leden går. Ambitionen är att det ska upprättas avtal (muntligt eller skriftligt).
 • Markägareavtal sluts mellan förening och markägare och vid en kvalitetssäkring ska avtalen kunna visas upp för den som kvalitetsäkrar leden.
  Kontakta Föreningsutvecklare om ni i er förening vill veta mer.

Markägareavtal

 • Skriftliga eller muntlig överenskommelser bör finnas mellan berörda markägare längs leden och ledansvarig.
 • Separat överenskommelse bör finnas för anordningar som t.ex. läger- och parkeringsplatser eller dricksvatten.
 • Ledansvarig bör ha ett aktuellt markägarregister.
 • Det bör finnas en dedikerad resurs hos ledansvarig som ansvarar för kontakterna med markägarna.
 • Markägarna bör erbjudas möjlighet till dialog med representanter från ledansvarig t.ex. genom en årlig markägarträff.

Ytterligare stöd för vandringsled

Är leden i behov av större förbättringar, där ett årligt stöd inte kommer räcka till, så kan en förening göra en separat ansökan, gällande Utvecklingsstöd för investeringar och satsningar. Denna ansökan ska ha inkommit senast 25 augusti till fritid/tekniska kontoret, för behandling under innevarande år.

Föreningar som inte skrivit någon fadderavtal/överenskommelse med kommunen angående en vandringsled inom Herrljunga Kommuns gränser och som vill göra detta, kan kontakta fritid/föreningsliv.

Läs gärna häftet Frilufts anordningar/Naturvårdsverket Länk till annan webbplats. med tips och tankar angående anslagstavlor, spångar, grindar, rastplatser med mera utmed vandringsleder.

Möjligheter till stöd kan också finnas att söka via bland annat
Leader Sjuhärad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sparbankstiftelsen Alingsås  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
LONA - stöd, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Naturvårdsverket.
Det är kommuner som kan ansöka om LONA - bidrag, men olika lokala aktörer (till exempel intresseorganisationer) kan initiera projekt. Projekten genomförs antingen i kommunens egen regi eller av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen. Det är alltid kommunen som är ansvarig – från ansökan fram till slutrapportering. Projekttiden kan vara upp till fyra år.


Herrljunga Kommun /Föreningsliv/Fritid
Post: Box 201, 524 23 Herrljunga
E-post: herrljunga.kommun@herrljunga.se