Utvecklingsstöd för investeringar och satsningar

Utvecklingsstöd för investeringar och satsningar har tre huvudsakliga syften. Det står kommunen fritt att bedöma och prioritera ansökningar utifrån stödets syfte.

Syfte, utvecklingsstöd för investeringar och satsningar

  • Att bidra till förekomsten av långsiktigt robusta, ändamålsenliga och funktionella lokaler för föreningslivet i Herrljunga kommun.
  • Att i samverkan med föreningslivet bidra till att arbeta mot det Fritids-, kultur- och turismpolitiska programmet och i förlängningen utvecklingsplanen Växtkraft 10 000.
  • Att bidra till att stärka kompetensutvecklingen i föreningslivet.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för utvecklingsstöd för investeringar och satsningar är den 25 augusti.

Checklista utvecklingsstöd för investeringar och satsningar

För att ansöka om utvecklingsstöd måste din förening uppfylla vissa kriterier. Läs igenom checklistan för att säkerhetsställa att din förening uppfyller villkoren för ansökan.

  • Investeringen/satsningen är inte påbörjad (innan du har skickat in ansökan).
  • Stödet kommer (om möjligt) att användas som medfinansiering i olika EU-projekt, projekt med statligt eller annat stöd.
  • Föreningen driver egna anläggningar eller genom långsiktiga avtal (minst 10 år) driver kommunala anläggningar.
  • Till ansökan bifogas: Kortfattad redogörelse för investeringens användning, karta/bild, ritningar, bestyrkt (signerad) kopia på nyttjanderättshandling (exempelvis arrendeavtal), köpebevis eller kopia på lagfart, investeringsbudget inklusive planerad driftsbudget, finansieringsplan. föreningens senaste bokslut, bestyrkt protokollsutdrag från styrelse eller årsmöte med beslut om investering.
  • Föreningens projekt, aktiviteter, företeelser etc. är förenligt med Fritids-, kultur- och turismpolitiska programmet och i förlängningen utvecklingsplanen Växtkraft 10 000.

Övrig information

Förening som erhållit stöd för investering kan först efter tre år på nytt ansöka om stöd såvida det inte finns särskilda skäl. Investeringen/satsningen ska efter genomförandet slutrapporteras enligt fastställd tidplan.

Slutredovisning

Du ska lämna in ekonomisk sammanställning över investeringen/satsningen, bestyrkta utdrag ur bokföringen av revisor och dokumentation av investeringsobjektet/satsningen

Utbetalning

Beviljat stöd betalas normalt ut före den 31 december samma år. Stödmottagare kan bli helt eller delvis återbetalningsskyldig i det fall investeringen/satsningen inte genomförs enligt godkänd plan samt om kostnaden blir lägre än den som godkänts.