Utvecklingsstöd för investeringar och satsningar

Utvecklingsstöd för investeringar och satsningar.

Syfte, utvecklingsstöd för investeringar och satsningar

- att förbättra möjligheten till förekomsten av långsiktigt, ändamålsenliga och funktionella lokaler för föreningslivet i Herrljunga kommun.

- att stärka möjligheten till utveckling av föreningslivet.

Sista ansökningsdag och utbetalning

Komplett ansökan ska ha inkommit senast den 25 augusti för behandling innevarande år och året innan investeringen/satsningen genomförs.

Beviljat stöd utbetalas före den 31 december samma år.
- Stödet kan utgå med högst fastlagen andel av det av kommunstyrelsen/tekniska nämnden godkända beloppet för investeringen/satsningen.

Prioritering

Det står kommunen fritt att bedöma och prioritera ansökningar utifrån stödets syfte.

Stöd till Investeringar

Ändamål Investeringsstöd

- Stödet kan sökas av föreningar som driver egna anläggningar. Kompletterande finansiering
- Stödet bör om möjligt användas som medfinansiering till andra finansieringskällor såsom Boverket, Leaderstöd med flera.

Ansökan

Till ansökan ska, i tillämpliga fall, bifogas:
- Kortfattad redogörelse för investeringens användning
- Karta/bild, ritningar
- Bestyrkt kopia på nyttjanderättshandling (ex. arrendeavtal)
- Köpebevis eller kopia på lagfart
- Investeringsbudget inklusive planerad driftsbudget
- Finansieringsplan
- Föreningens senaste bokslut
- Bestyrkt protokollsutdrag från styrelse eller årsmöte med beslut om investering

Stöd till Satsningar

Syftet är att bidra till föreningslivets aktivitet och utveckling.

Ansökan

Till ansökan, ska i tillämpliga fall, bifogas:
- Projektplan
- Budget
- Finansieringsplan
- Bestyrkt protokollsutdrag från styrelse eller årsmöte med beslut om satsning.

Villkor

Satsning får ej ha påbörjats före beslut om eventuellt stöd, såvida inte investeringen synnerliga skäl finns.
Förening som erhållit stöd för investering kan först efter 3 år på nytt ansöka om stöd såvida särskilda skäl ej föreligger.

Kompletterande finansiering

Stödet bör om möjligt användas som medfinansiering i olika EU-projekt, projekt med statlig eller annat stöd.

Gör en ansökan

Ansökningar för Investeringar och satsningar görs via föreningsregistret.

Vem kan söka södet

  • De som kan söka bidraget är föreningar.
  • Föreningen behöver utse person som ska söka bidrag.
  • Denna person behöver läggas in med namn, personnummer, mobilnummer och mailadress i föreningsregistret för föreningen. Personnummer är nödvändigt att läggas in för att kunna logga in i föreningsregistret med Mobilt Bank-Id.
  • Det är föreningen som utser vilken person i föreningen som får göra en ansökan. Föreningen kontaktar handläggare på fritid hos kommunen som i sin tur ger behörighet i föreningsregistret till utsedd person att söka bidrag åt föreningen.

Föreningsregistret

Länk till Föreningsregistret - Herrljunga Kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (öppnas i nytt fönster)

- Välj modulen Mina Sidor för att logga in i registret.
- Logga in mot Förening.