Aktivitetsstöd

För att få aktivitetsstöd måste din förening kunna visa att ni uppfyller vissa kriterier. Läs igenom checklistan (steg 1)för att säkerhetsställa att din förening uppfyller kraven för att ansöka om aktivitetsstöd.

Sista ansökningsdag

Våren som varit: 25 augusti, hösten som varit: 25 februari.

Checklista aktivitetsstöd

 • Sammankomster och deltagartillfällen sker i föreningens regi.
 • En sammankomst ska ligga i linje med föreningens verksamhet och idé för barn och ungdomar.
 • Sammankomsterna ska särskilt inriktas mot att utveckla barns, ungdomars, och funktionshindrades möjligheter att få allsidig fritidsaktivitet efter sin egna fysiska och psykiska förutsättning.
 • Sammankomsterna ska utveckla kvalitén i föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet samt i idrottsverksamheten i helhet. Verksamheten främjar en god etik, ökat deltagande, ideellt engagemang, jämställdhet och integration.
 • En sammankomst ska vara en ledarledd gruppaktivitet.
 • En sammankomst ska omfatta minst 3 stödberättigade deltagare utöver ledare. Stödberättigade deltagare är barn och ungdomar i åldern 7-25 år som är medlem i föreningen och som aktivt deltar i föreningens godkända verksamhet.
 • En sammankomst ska pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning.
 • Ledare ska ha rimliga kvalifikationer och vara utsedd av föreningen. Ledare ska vara lägst 13 år och kan inte redovisningsmässigt vara ansvarig för flera grupper samtidigt.
 • En deltagare får endast räknas en gång per dag och förening.
 • Minst 70 % av den verksamhet som ligger till grund för föreningsstödet ska vara knuten till föreningens godkända fritidsverksamhet, resterande 30 % kan vara därtill naturligt anknuten verksamhet.
 • Vid varje aktivitet ska närvaro på deltagare och ledare redovisas. Redovisningen ska vara en sammanställning som inkluderar föreningens namn, verksamhet, aktivitet, plats, datum, tider, deltagares och ledares namn, födelsedata, kön och närvaro. Redovisningen ska undertecknas av ansvarig ledare.
 • Föreningen kan få föreningsstöd för maximalt 30 deltagare per sammankomst. För deltagare och ledare inom idrott för funktionshindrade (parasport) finns ingen övre åldersgräns.
 • Vid barn- och ungdomsverksamhet vara fullkomligt fri från alkohol och andra droger.
 • För att erhålla aktivitetstöd ska föreningen ha en alkohol- och drogpolicy samt en utsedd droginformatör. Föreningen, ska även i sin verksamhetsberättelse redovisa vad man under året gjort i drogpreventivt syfte.
 •  
 • Varje år omfattar två ansökningsperioder:
  1/1-30/6 (våren) med ansökningsdatum senast 25/8
  1/7-31/12 (hösten) med ansökningsdatum senast 25/2
 • Komplett ansökan ska vara kommunen tillhanda senast sista ansökningsdag. Vid försent inkommen ansökan, helt eller till delar, sätts eventuellt belopp ned.
  1-7 dagar för sent. Avdrag 10%
  8-14 dagar för sent. Avdrag 20%
  15-21 dagar för sent. Avdrag 30%
  22-28 dagar för sent. Avdrag 40 %
  Ansökan som inkommer mer än 28 dagar för sent. Då betalas endast 35% av det uträknade bidraget ut, som beräknats på de uppgifter föreningen lämnat in.
 • Senast 1 maj ska föreningar som sökt stöd föregående år skicka in årshandlingar till kommunen. De föreningar som har årsmöten senare under året, skickar in årshandlingar efter föreningens årsmötet har hållits.
 • Föreningar som ansöker om stöd ska årligen uppdatera uppgifter i föreningsregistret.

Ansökningsblankett

Ansökningsblankett för aktivitetsstöd hittar du på Digital självservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, där vi samlar alla kommunens blanketter och e-tjänster.