Jämställdhet och inkludering i föreninglivet

Jämställdhet i föreningslivet innebär att flickor, pojkar, kvinnor, män, icke binära, samt personer med funktionsvariationer har samma möjligheter till att delta, få inflytande över, och utvecklas i föreningens verksamhet. Här kan du läsa om varför det är viktigt att jobba med jämställdhet, jämlikhet och normer.

Ungdomar

Jämställdhet och jämlikhet

Att alla oavsett kön, ålder, hudfärg, eller religion ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i föreningslivet är de flesta nog överens om. Det finns dock otaliga exempel där det inte är så. Det finns metoder som är framtagna för att verka för ökad jämställdhet.

Normer

Normer är oskrivna regler i samhället som vi har att förhålla oss till. De sätter ramar och är en förutsättning för att vi ska fungera tillsammans. Men normer uppstår inte av sig själva. Det är vi människor som skapar dem och vi kan också ifrågasätta och förändra dem.

Tillgänglighet

Att arbeta med tillgänglighet är en ständig process. Tillgänglighet innebär inte bara att skapa fysiska möjligheter för personer med funktionshinder att delta i föreningens verksamhet. Framförallt handlar tillgänglighet om ett intresse för och kunskap om hur alla kan känna sig delaktiga i föreningens verksamhet och organisation.

Jämställdhetspolicy/värdegrundspolicy

Föreningens jämställdhetspolicy/värdegrundspolicy är ett dokument som redogör för ställningstaganden och riktlinjer gällande föreningens syn på jämställdhet.

Det kan därför vara bra att ta en funderare kring nedanstående påståenden och frågor.

  • Hur är våra uppgifter inom föreningen uppdelade kopplat till kön?
  • Får pojkar och flickor samma förutsättningar till träningstider?
  • Förväntar ni er olika av pojkar och flickor, exempel "tuffare tag"
  • Upplever ni att er verksamhet är inkluderande? Dvs. är alla utifrån diskriminerings­grunderna lika välkomna, lika inkluderade, lika synliga och lika uppmärk­sammade?

Föreningar som vill arbeta med en redan framtagen jämställdhetspolicy/värdegrundspolicy eller arbeta fram en policy, har möjlighet att anmäla föreningen till utbildningen Utmärkt förening Öppnas i nytt fönster., alla föreningar inom kommunen kan anmäla sig till denna utbildning som hålls genom RF-SISU.

Villkor för att erhålla kommunalt aktivitetsstöd

Herrljunga kommun ser positivt på att föreningar arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor och alkohol & drogfrågor. Föreningar som söker aktivitetsstöd för barn och ungdomsaktiviteter ska i sin ansökan kunna visa upp att Jämställdhet finns med i föreningens stadgar och/eller att föreningen arbetat fram jämställdhets-/värdegrundpolicy.
Föreningar som söker Aktivitetsstöd ska också ha arbetat fram en Alkohol och drogpolicy. I föreningens verksamhetsberättelse ska det framgå hur föreningen arbetat med denna under året.
Dokument kan laddas upp på föreningens sida i föreningsregistret i samband med ansökan.