Herrljunga kommunvapen

Herrljunga var från början en kyrkby invid ån Nossan. Byn kom att utvecklas i en utpräglad jordbruksbygd.

1956 skapades det nya vapnet för Herrljungaköping, som det då hette. I mitten finns järnvägen och kärven (Kullings härads symbol från 1756). År 1974 slogs Herrljunga och Gäsene kommuner ihop och fick namnet Herrljunga kommun. Gäsene hade en gås i sitt vapen så det nya vapnet blev en kombination av de två gamla vapnen. Herrljungaköping med ett kors i mitten som symboliserar betydelsen av knutpunkt för järnvägslinjer och sädeskärvarna som hämtades från sigill för Kullings härad och två fält med gäss från gåsen i Gäsene härads sigill. (Sankmarkerna inom Gäsene har varit betesmarker för gäss).

Den 24 oktober 2022 beslutade kommunstyrelsen om en ny grafisk profil för Herrljunga kommun. Detta är en del i den varumärkesstrategi som har tagits fram med hjälp av attitydundersökningar, workshops och djupintervjuer med kommuninvånare, företag, föreningsliv, medarbetare och politiker i Herrljunga kommun. Här framtogs även den nya kommunlogotypen och platsvarumärkets logotyp.

Kommunvapnets användning

Normalt sett använder man kommunens logotyp eller platsvarumärkets logotyp för all kommunikation. Men i vissa undantagsfall, som traditionella och ceremoniella sammanhang, kan man istället använda kommunvapnet.

Kommunvapnet används fristående utan text intill. I de fall Herrljunga kommun kommunicerar med kommunvapnet som avsändare ska inte kommunens grafiska riktlinjer användas.

All användning av kommunvapnet ska diskuteras med en kommunikatör.

Herrljungas kommunvapen