Bedömning och betyg

Lgr 11 kallas den läroplan som kom 2011. Med den kom nya begrepp som centralt innehåll, kunskapskrav, och förmågor. Den nya skollagen från 2011 gav oss en ny betygsskala och anger att betyg ska sättas i åk 6. Vill du veta mer om detta, se "Hur sätter lärare betyg?" gjord av Skolverket.

Bedömning

Elevers kunskapsutveckling i skolan ska följas och bedömas av läraren på ett medvetet och pedagogiskt sätt. Bedömningar hänger samman med undervisningen och syftar till att kartlägga och värdera elevers kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen.

Elevers kunskaper bedöms utifrån nationella kunskapskrav, som finns för alla skolans ämnen. Kunskapskraven anges i tre steg för åk 6, åk 9 och för gymnasial nivå.

Betyg

Betyg sätts efter en nationell betygsskala med sex steg. Betygsstegen ges beteckningarna A, B, C, D, E och F där A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat. Betyget ska uttrycka i vilken mån en elev har uppnått de kunskapskrav som finns för varje ämne och kurs.

Kunskapskrav

Det finns kunskapskrav för alla ämnen i grundskolan. Kunskapskraven beskriver vad som krävs för godtagbara kunskaper och för olika betyg. Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper i ett ämne, på grund av att eleven varit frånvarande, ska betyg inte sättas i ämnet.

Om det finns risk att en elev inte når upp till minimikunskapskraven ska eleven snabbt få stöd i form av extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning. Om eleven inte når kraven trots detta, eller om det finns särskilda skäl att anta att eleven inte kommer att nå kraven trots extra anpassningar inom ordinarie undervisning ska ett åtgärdsprogram upprättas.