Avgiftskontroll av barnomsorgsavgifter

Bildningsnämnden i Herrljunga har beslutat att i likhet med andra kommuner göra årliga jämförelser av hushållens deklarerade inkomster mot den avgift som betalats för barnomsorg. Syftet är att ingen vårdnadshavare ska betala för mycket eller för lite.

Erfarenheten är dock att det betalas in för lite och att de kommuner som gör dessa kontroller har högre avgiftsintäkter än de kommuner som inte nyttjar denna möjlighet.

Betalade du rätt barnomsorgsavgift?

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt barnomsorgsavgift. Herrljunga kommun genomför därför en kontroll av avgiften som du betalat under 2022. De uppgifter som du lämnat till kommunen jämförs med den taxerade inkomsten hos Skatteverket. Om kontrollen visar att din barnomsorgsavgift är fel, kommer en justering att ske.

Om kontrollen visar att din barnomsorgsavgift är fel, kommer en justering att ske. Om du betalt för låg avgift får du en retroaktiv faktura. Om du betalt för hög avgift får du pengar tillbaka. Fakturor och kreditfakturor kommer att skickas ut under vecka 11.

Avgiftskontrollen genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Vanliga frågor och svar:

Kommer alla att få en faktura?

Nej, endast de som är berörda av en efterdebitering kommer att få en faktura.

När får jag min faktura?

Fakturorna skickas ut under mars.

Varför genomför ni den här kontrollen?

Alla ska betala rätt barnomsorgsavgift. Det är viktigt ur rättvisesynpunkt.

Hur räknas rätt avgift ut?

Kontrollen sker genom att den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets register, delas med 12. Kommunen får då fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat och som är registrerad hos Herrljunga kommun.

Vem har beslutat att kontrollen ska genomföras?

Politikerna i Bildningsnämnden i Herrljunga har beslutat att denna kontroll ska genomföras från och med år 2015, en gång om året. Protokoll BN 2015-03-30 § 49.

Jag kan inte betala min faktura i tid, vart ska jag vända mig?

Du skickar e-post till anna.efraimsson@herrljunga.se så kontaktar vi dig eller ring 0513 – 174 10 under telefontid: måndag, torsdag-fredag 09:00-12:00, tisdag 13:00-15:00.

Vad ska jag göra om jag inte förstår underlaget för faktureringen?

Kontakta kommunens barnomsorgshandläggare antingen via e-post anna.efraimsson@herrljunga.se eller ring 0513 – 174 10 under telefontid måndag, torsdag-fredag 09:00-12:00, tisdag 13:00-15:00 så kan en gemensam genomgång av underlaget göras.

Fakturan kan inte stämma – vart ska jag vända mig?

Om underlaget inte stämmer kan du bestrida fakturan skriftligen. Du e-postar till: anna.efraimsson@herrljunga.se eller skickar ett brev till: Bildningskontoret, Avgiftskontroll, Box 201, 524 23 Herrljunga. Därefter gör vi en utredning och återkommer till dig med ett svar.

Kan jag få pengar tillbaka om jag betalat för mycket i avgift?

Om du haft för hög inkomst registrerad i vårt system får du pengar tillbaka.

Jag har inte tidigare fått information om att detta ska genomföras, hur har ni informerat?

Information om den retroaktiva avgiftskontrollen finns i Herrljunga kommuns regler för förskola och fritidshem. Information om vikten av att ha rätt inkomst i kommunens system samt att retroaktiv avgiftskontroll finns i kommunens görs ges alltid när ett barn/elev får en plats i kommunens verksamhet.

Information om när avgiftskontrollen för respektive år görs skickas ut via TYRA och Vklass. Informationen läggas även upp som en nyhet på kommunens webbplats.

Hur snabbt ska jag betala om jag betalat för låg avgift?

Fakturan ska betalas inom 30 dagar.

Vi har gått isär, vem av oss ska betala fakturan?

Bodde ni tillsammans under 2022 så har båda ansvar för att fakturan betalas, men kommunens krav riktas till den av er som var fakturamottagare under aktuella året.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. (Familjeförhållande = personer med gemensamt hushåll. Makar/sammanboende oavsett om barnen är gemensamma eller inte).

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av barnomsorgsavgift?

Den avgiftsgrundande inkomsten utgörs av:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Överskott av näringsverksamhet (gäller egna företagare)
 • Sjukpenning, sjukbidrag
 • Föräldrapenning
 • Utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Änkepension, förtidspension. del av barnpension
 • Livränta
 • Omvårdnadsbidrag för barn till den del det utgör arvode
 • Utfyllnadsbidrag vid växelvis boende
 • Familjehemsersättning
 • Reseersättning, bilförmån, kostförmån (beskattningsbar del)
 • Övriga skattepliktiga inkomster