Grundskola, 6-16 år

Enligt skollagen har alla barn skolplikt, vilket motsvaras av en rätt att få utbildning inom det offentliga skolväsendet. Skollagen anger också att utbildningen i grundskolan ska syfta till att ge eleverna de kunskaper, färdigheter och den skolning i övrigt som behövs för att delta i samhällslivet.

Skolor i Herrljunga kommun

Förskoleklass

Från och med läsåret 2018/2019 är förskoleklassen obligatorisk för 6-åringar.

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan.

Fritidshem

Fritidshemmen tar emot barn i åldern 6 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Fritidshemmen kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan.