Fritidshem

Fritidshemmen tar emot barn i åldern 6 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Fritidshemmen kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan.

Stimulerar elevers utveckling och lärande

Fritidshem stimulerar elevers utveckling och lärande samt erbjuder dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmen främjar allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshemmet är ofta samordnat med grundskolan när det gäller personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten. Fritidshemmen styrs av gemensam läroplan, Lgr22, för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen samt särskilda allmänna råd.

I Herrljunga kommun finns fritidshem vid samtliga f-6 skolor i kommunen.